KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • Celem studiów jest wyposażenie pracowników samorządowych i innych zainteresowanych instytucji w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację codziennych działań  zawodowych związanych z cyberbezpieczeństwem

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie cyberprzestrzeni i zarządzania bezpieczeństwem systemów sieciowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych


Przedmioty:

 • Cyfryzacja administracji samorządowej – cele i wyzwania
 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • Jednostka samorządu terytorialnego w systemie cyberbezpieczeństwa państwa
 • Ochrona informacji niejawnych w sieciach i systemach teleinformatycznych
 • Zarządzanie incydentami ochrony danych osobowych – RODO
 • Odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna za incydenty cyberbezpieczeństwa
 • Finansowanie i zakupy systemów cyberbezpieczeństwa – przetargi, umowy, spory
 • Zarządzanie usługami informatycznymi urzędu zgodnie z wymaganiami PNISO/IEC 20000-1,2
 • Szacowanie ryzyka cyberbezpieczeństwa – PN-ISO//IEC 27005
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem / bezpieczeństwem informacji zgodnie z
  wymaganiami PN-ISO/IEC 27001 (27002)
 • Cyberbezpieczeństwo danych osobowych – RODO, PN-ISO/IEC 27701
 • Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa – ISO/IEC 27005
 • Przestępstwa w cyberprzestrzeni i wspólpraca z organami ścigania
 • Zarządzanie ciągłością działania w sytuacji kryzysowej i odbudowa po katastrofie – PN-ISO 22301
 • Rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla JST – wykłady i prezentacje liderów rynku cyberbezpieczeństwa
 • Modelowanie procesów cyberbezpieczeństwa
 • Projekt końcowydr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego

dr Łukasz Kister – koordynator merytoryczny, ekspert (cyber) bezpieczeństwa
20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie.


Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci, praktycy związani z przedmiotowo tematyką. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowanych studiów podyplomowych. Są pracownikami i współpracownikami instytucji państwowych, publicznych i prywatnych.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Umiejętność łączenia kompetencji społecznych, prawnych i branżowych w zakresie analizy szans i wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do analizy wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Umiejętność nawiązywania wielowymiarowych, bezpiecznych kontaktów w środowisku sieciowym

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • Umiejętność diagnozowania i monitorowania bezpieczeństwa sprzętu wykorzystywanego do pracy w sieci

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze cyberbezpieczeństwa, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Opłata za semestr: 1950 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym –> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI