KUL Logo

(PL)  

(PL) Zamówienia publiczne

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Zamówienia publiczne to jeden z kluczowych obszarów działania podmiotów publicznych i prywatnych, który wymaga od jego uczestników – zamawiającego oraz wykonawcy, posiadania specjalistycznej wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W związku z tym, że zamówienia publiczne podlegają szczegółowym procedurom, zarówno zamawiający jak i wykonawcy muszą działać w ściśle określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach regulujących system zamówień w Polsce. Studia podyplomowe wpisują się tym samym w potrzebę doskonalenia i profesjonalizacji uczestników sformalizowanego procesu, którego celem jest skuteczne przygotowanie, udzielenie i wykonanie zamówienia publicznego. Studia te mają za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia obowiązków w procedurze udzielenia zamówienia oraz podejmowania działań zgodnych z Prawem zamówień publicznych i adekwatnych do konkretnych stanów faktycznych, poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych kompetencji. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z dużą ilością zajęć praktycznych słuchacze zostaną przygotowani do pełnienia funkcji zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,
 • pracownicy administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osoby, które mają zamiar podjąć pracę w instytucjach stosujących przepisy o zamówieniach publicznych,

dr hab. Magdalena Kisała

Dr hab. Magdalena Kisała specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, nawiązywaniu współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych oraz tematyce stosowania instrumentarium zarządzania jakością w administracji publicznej.

dr Łukasz Bednarski – specjalista ds. zamówień publicznych,

dr Beata Zięba – Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych,

dr hab. Michał Domagała – radca prawny, specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie zamówień publicznych,

dr hab. Małgorzata Ganczar – radca prawny, specjalizuje się w informatyzacji administracji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

mgr Karolina Figas-Bednarska – radca prawny,

dr Jacek Trzewik – prowadzi badania w obszarze prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego; prawa ochrony środowiska,

mgr Bartłomiej Polakowski – radca prawny,

dr Paulina Woś – radca prawny, specjalizuje się w zakresie postępowania cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych,

dr Michał Jędrzejczyk – radca prawny, specjalizuje się w prawie finansowym,


 1. System zamówień publicznych w Polsce i UE – wykład.
 2. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ćwiczenia.
 3. Studium przypadków zamówień publicznych – przykłady postępowań, kazusy – ćwiczenia.
 4. Analiza orzecznictwa KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE w kontekście zamówień publicznych – ćwiczenia.
 5. Tworzenie dokumentacji na podstawie ustawy PZP – ćwiczenia.
 6. Zamówienia publiczne z punktu widzenia wykonawców – wykład.
 7. Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP, w tym tworzenie dokumentacji: wykład i ćwiczenia.
 8. Ochrona danych osobowych w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 9. Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych – wykład.
 10. Elementy prawa cywilnego, handlowego i autorskiego w kontekście zamówień publicznych – wykład.
 11. Prawo budowlane w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 12. Finanse publiczne -wykład.
 13. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych -wykład.
 14. Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wykład.
 15. Umowy w PZP oraz w zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy: wykład i ćwiczenia.
 16. Egzaminy.
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Absolwent Studiów podyplomowych będzie przygotowany do pełnienia obowiązków na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Uzyska tym samym kompleksową wiedzę w powyższym zakresie, a w tym wiedzę praktyczną, związaną z analizą stanów faktycznych, stosowaniem przepisów prawa, prawidłową sekwencją podejmowanych działań oraz wiedzę teoretyczną, obejmującą interpretację przepisów prawa oraz analizę linii orzeczniczej KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi absolwent nabędzie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych funkcji w postępowaniu, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.


Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się  (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI