KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia transportu (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania: kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.
 • przygotowanie do pełnienia roli biegłego sądowego w zakresie psychologii transportu

ADRESACI:

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologia pracy
 • Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
 • Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Metodyka  Psychologicznych Badań   Kierowców
 • Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych
 • Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ĆWICZENIA:

 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców
 • Ekstremalne sytuacje transportowe
 • Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • Badanie, analiza  przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego
 • Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu
 • Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie
 • Komputerowe metody badań kierowców

KONWERSATORIA:

 • Podstawy psychologii transportu
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców
 • Ryzyko i stres w ruchu drogowym

Planowane terminy zjazdów:

SEMESTR ZIMOWY

5 – 6.11.2022

19-20.11.2022

3-4.12.2022

17-18.12.2022

7-8.01.2023

21-22.01.2023

4-5.02.2023

11-12.02.2023

SEMESTR LETNI

4-5.03.2023

18-19.03.2023

15-16.04.2023

22-23.04.2023

6-7.05.2023

20-21.05.2023

3-4.06.2023

17-18.06.2023

1 -2. 07.2023

8.07.2023 – – EGZAMIN KOŃCOWY

 

Program jest oparty na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

dr Piotr Mamcarz, MBA 

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w realizacji projektów biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

Dorobek: LINK 

 

 

 

Tomasz Goździcki  psycholog transportu z ponad 15 letnim stażem w orzekaniu w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2006 roku broniąc pracę pt „Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy pilota”.  Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł psychologa transportu w 2010 roku. Po studiach  rozpoczął  pracę w Centrum Badań Psychotechnicznych w Dęblinie, gdzie zajmuje się badaniami kandydatów na kierowców, operatów maszyn oraz kierowcami zawodowymi. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii w 2018 roku.  Jest czynnym pilotem zawodowym oraz instruktorem lotniczym absolwentem Dęblińskiej  „Szkoły Orlat”.  Aktualnie prowadzi zajęcia w Lotniczej Akademii Wojskowej gdzie pełni funkcje Kierownika Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują „role czynnika ludzkiego” w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Jest autorem licznych publikacji w tej dziedzinie.

 

 

Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk drpracownik badawczo-dydaktyczny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, psycholog transportu, medycyny pracy oraz o potwierdzonych kompetencjach do badań stanowisk górniczych i wymagających dysponowania bronią, psychologią transportu zajmuję się w każde jej dziedzinie- naukowo oraz praktycznie, jestem współautorką książki pt. “Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy”, ponadto piszę regularnie teksty do czasopisma Lekarz Medycyny Pracy, prowadzę szkolenia dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kursy reedukacyjne dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego i prowadzących po alkoholu lub narkotykach, współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,

 

 

 

 

 

Piotr Mamcarz – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

 

 

Antoni Grzesiuk doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki, w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej „Infrastruktura medialna szkół zawodowych a przebieg procesów poznawczych uczniów”. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

 

 

 

Janusz Ślusarski doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność: psychologia pracy. Długoletni nauczyciel akademicki  w Lotniczej Akademii Wojskowej. Prowadzi zajęcia ze studentami dziennymi, zaocznymi oraz ze słuchaczami na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego. Są to zajęcia w ramach takich przedmiotów jak: czynnik ludzki w lotnictwie; człowiek – jego możliwości i ograniczenia; zarządzanie zasobami załogi/zespołu; współdziałanie w załodze wieloosobowej; zarządzanie ryzykiem operacyjnym i takich kursów specjalistycznych jak: kursy instruktorskie dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych oraz kursy instruktorsko-metodyczne dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych pełniących role instruktorskie. Dr hab. Janusz Ślusarski jest autorem wielu programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia personelu latającego (pilotów i pilotów-instruktorów) oraz personelu pomocniczego (kontrolerów, nawigatorów, mechaników) Polskich Sił Powietrznych dotyczących przygotowania tych grup zawodowych w zakresie kompetencji nietechnicznych (NOTECH).  Kluczowym zagadnieniem jego zainteresowań badawczych są analizy stanowisk pracy wojskowych pilotów, pilotów-instruktorów wszystkich aktualnie użytkowanych w Polskich Siłach Powietrznych statków powietrznych oraz wojskowych kontrolerów i kontrolerów-instruktorów, a także nawigatorów i nawigatorów-instruktorów. Efektem tych badań jest m.in. zrealizowany pod kierownictwem dr hab. Janusza Ślusarskiego projekt badawczy własny nr rej. ON 106 020040 nr Umowy 0200/B/T00/2010/4, pt. „Analiza stanowisk pracy pilota, kontrolera i nawigatora jako podstawa doboru treści kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w lotniczej uczelni wojskowej’. Badania te zaowocowały również kilkoma monografiami oraz wieloma artykułami. Do najważniejszych monografii będących efektem ww. badań należą: „Czy każdy pilot może być instruktorem? Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2013, ss. 313 oraz „Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2016, ss. 477. Dr hab. Janusz Ślusarski został wyróżniony za swoją działalność naukową i dydaktyczną, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Ministra Obrony Narodowej oraz kilkukrotnie przez Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej.

Bohdan Rożnowski dr hab. (1961), psycholog. Absolwent KUL, profesor KUL, Kierownik Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; zainteresowania naukowe: psychologia pracy (praca wielozadaniowa, job analysis, praca emocjonalna, współpraca człowiek -AI), psychologia doradztwa zawodowego (szczególnie problematyka tranzycji zawodowych), psychologia organizacji (zarządzanie konfliktem, motywacja pracowników i postawy pracownicze oraz zarządzanie różnorodnością). Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; prezes Lubelskiego Forum Doradztwa Kariery, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Certyfikowany superwizor EUROPSY w obszarze psychologii pracy i organizacji. Redaktor podręcznika z Psychologii Biznesu: Rożnowski, B. i Fortuna P. (2020). Psychologia biznesu, psychologia w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Autor monografii Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy: Analiza kluczowych pojęć, (TN KUL, 2009), a także artykułów i referatów naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z moimi zainteresowaniami.

Sławomir Tarkowski posiada doświadczenie w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i rekonstrukcją wypadków, transportem, eksploatacją pojazdów i logistyką. Od wielu lat członek i koordynator Pracowni Wypadków Politechniki Lubelskiej. Autor wielu ekspertyz dotyczących wypadków drogowych. Wykładowca kursów Akademickich z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor opracowań naukowych dotyczących rekonstrukcji wypadków drogowych. Promotor licznych prac dyplomowych związanych z tematyką BRD. Członek zespołu projektu TRAFSAF, obejmującego
zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu w krajach Bałkanów Zachodnich poprzez innowacje w programie nauczania i rozwój studiów licencjackich i magisterskich

Piotr Majchrzak

Bartosz Adamski

Maciej Kotynia

Wiktor Razmus

Marek Marzel

Antoni Wontorczyk

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność stosowania metod psychologicznych do badania kierowców, operatorów maszyn, egzaminatorów oraz motorniczych
 • umiejętność formułowania hipotez badawczych
 • umiejętność doboru narzędzi badawczych do poszczególnych przypadków
 • umiejętność posługiwania się normami oraz analizy uzyskanych wyników badań
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań kierowców
 • umiejętność formułowania orzeczeń na potrzeby orzecznictwa
 • umiejętność obsługi aparatury do badania kierowców
 • umiejętność prowadzenia wywiadu diagnostycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w obszarze medycyny pracy
 • postawa otwarta na budowanie relacji psycholog-klient
 • umiejętność zarządzania zespołem diagnostycznym.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w obszarze Medycyny Pracy
 • umiejętność przedstawienia swojej opinii dotyczącej wyników badania
 • umiejętność posługiwania się językiem branżowym.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność przygotowania i obsługi bazy danych osób badanych
 • umiejętność przeprowadzenia badania za pomocą systemu SIGMA, Test2Drive oraz DrivePL
 • umiejętność przygotowania raportu oraz orzeczeń za pomocą programów komputerowych
 • umiejętność zarządzania informacjami.

Zdobycie podstaw do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

Opłata za semestr: 1999 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych jednolitych magisterskich z psychologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI