KUL Logo

(PL)  

(PL) Mediacja sądowa i pozasądowa

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do pełnienia zawodu mediatora, tj. przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w kilku obszarach: mediacji cywilnych (w tym rodzinnych), mediacji rówieśniczych, mediacji karnych oraz mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • zdobycie dyplomów potwierdzających nabyte umiejętności mediatora – studia realizowane są we współpracy merytorycznej z Polskim Centrum Mediacji

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką mediacji
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – techniki komunikacji w mediacji
 • Psychologia kryzysu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Psychologia rodziny
 • Uregulowania prawne mediacji karnych
 • Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • Uregulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych

ĆWICZENIA:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Negocjacje
 • Mediacje karne – procedury, przebieg, symulacje
 • Uregulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Mediacje rodzinne (okołorozwodowe) – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej – procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego, procedury, przebieg symulacje
 • Mediacje rodzinne (porozumienie rodzicielskie ) – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje rodzinne w sytuacji przemocy domowej i karne z art. 207 mediacje rodzinne
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych
 • Mediacje cywilne – symulacje
 • Mediacje w sytuacji mobbingu – symulacje
 • Mediacje pracownicze wewnątrzorganizacyjne – symulacje
 • Mediacje pracownicze sądowe – symulacje
 • Mediacje w administracji
 • Autopromocja mediatora – umiejętność zaistnienia na rynku – współpraca z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, pełnomocnikami, samorządem, firmami komercyjnymi

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • pogłębiona wiedza na temat konfliktu w perspektywie interdyscyplinarnej
 • rozumienie istoty konfliktu, mechanizmów warunkujących pojawianie się, rozwój i eskalację konfliktu
 • znajomość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR), ich rodzajów, zastosowań i sytuacji w Polsce
 • znajomość procedur mediacyjnych, struktury mediacji i formalnych aspektów przebiegu sesji mediacyjnej oraz wymogów stawianych ugodzie mediacyjnej
 • pogłębiona wiedza w zakresie najważniejszych zasad mediacji i pracy mediatora
 • rozumienie specyfiki mediacji cywilnych, karnych, rówieśniczych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętność oceny powodzenia i skuteczności mediacji
 • umiejętność motywowania stron konfliktu do mediacji przy wskazaniu na zalety i możliwości mediacji
 • umiejętność oceny, w jakich sytuacjach konflikt kwalifikuje się do mediacji, w jakich do terapii lub arbitrażu, konferencji sprawiedliwości naprawczej czy do postępowania sądowego
 • umiejętność wyodrębnienia poszczególnych etapów postępowania mediacyjnego i zastosowania w praktyce technik mediacyjnych
 • umiejętność posługiwania się aktami udostępnianymi przez sąd do przygotowania spotkania mediacyjnego
 • umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej oraz protokołu z przebiegu mediacji
 • umiejętność zastosowania technik zarządza procedurą mediacyjną
 • umiejętność współpracy z drugim mediatorem w zakresie prowadzenia wspólnej mediacji
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach cywilnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rodzinnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach karnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rówieśniczych
 • umiejętność propagowania wiedzy z zakresu przeciwdziałania eskalacji konfliktów i kształtowania postaw otwartości na współdziałanie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia posiadanych już umiejętności
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • posiadanie dojrzałej postawy wobec konfliktu – traktowanie go jako zjawisko naturalnie wpisanego w relacje
 • zdobycie postawy otwartej komunikacji i odważnego prezentowania swojego stanowiska i własnych potrzeb z jednoczesnym respektowaniem perspektyw i potrzeb drugiej strony
 • umiejętność okazywania szacunku wobec drugiego człowieka, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu
 • umiejętność respektowania indywidualnych różnic i często rozbieżnych oczekiwań
 • umiejętność współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji mediacji i konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktu
 • umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami oświatowymi w zakresie prowadzonych mediacji
 • otwartość na udział w warsztatach, szkoleniach podnoszących umiejętności mediatora.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność mediacji
 • umiejętność prezentowania i autoprezentacji.

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się(decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI