KUL Logo

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy wybierając polską  ścieżkę kształcenia muszę posiadać certyfikat znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie B2?

Nie. Tylko osoby wybierające ścieżkę angielską muszą okazać się certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

2. Jakie warunki muszę spełnić jeśli wybieram polską ścieżkę kształcenia nie posiadając obywatelstwa polskiego?

w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, lub

– certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

– świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty, lub

– dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

3. Gdzie znajdę podstawowe informacje nt. kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL?

Zapraszamy na naszą stronę https://phd.kul.pl/

4. Jakie ścieżki kształcenia są w Szkole Doktorskiej KUL?

polska i angielska

5. W jakich dyscyplinach Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie?

1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

6. Jaki jest limit miejsc w Szkole Doktorskiej KUL?

Limit miejsc wynosi 33 osoby

7. Jakie są opłaty za studia?
Kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL jest bezpłatne

8. Jaka jest opłata za udział w rekrutacji?
Opłata wynosi 150 zł. Należy ją wnieść do dnia 29.08.2021 r. (data wpływu środków na konto KUL).

9. Jak przebiega proces rekrutacji?
Postępowanie rekrutacyjne jest trzyetapowe:

· I etap: weryfikacja formalna wniosków. Wnioski spełniające wymagania formalne skierowane zostają do drugiego etapu rekrutacji

· II etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata. Najwyżej ocenione wnioski zostają skierowane do trzeciego etapu

· III etap: rozmowa kwalifikacyjna

 10. Jak ma wyglądać wstępna koncepcja tematyki badawczej?
Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „Wytyczne dla kandydatów”.

11. Jak złożyć dokumenty w celu wzięcia udziału w rekrutacji?

Dokumenty składamy elektronicznie. Należy skorzystać z przycisku „Zarejestruj się” na stronie kandydat.kul.pl i założyć konto rekrutacyjne. Po załączeniu na koncie wszystkich wymaganych dokumentów konieczne jest zatwierdzenie wyboru kierunku. Tylko kandydaci, którzy dokonali zatwierdzenia wyboru kierunku będą skierowani do pierwszego etapu rekrutacji, jakim jest weryfikacja formalna wniosków.

12. Czy na pewno dopełniłam/dopełniłem wszystkich formalności?
Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL ma podgląd do rejestracji w elektronicznym systemie. W przypadku zauważenia braków w wymaganych dokumentach sekretariat będzie wzywał do ich uzupełnienia zgodnie z harmonogramem. Wezwania dotyczą tych kandydatów, którzy zatwierdzili wybór kierunku

13. Czy mogę rekrutować się do Szkoły Doktorskiej będąc doktorantem na studiach doktoranckich?
Tak. W rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczeń o ewentualnych dotychczasowych studiach doktoranckich. Ten sam projekt badawczy nie może być jednak podstawą do przyjęcia na dotychczasowe studia doktoranckie i do Szkoły Doktorskiej KUL.

14. W jaki sposób mogę znaleźć promotora?
Listę promotorów  wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie:  https://phd.kul.pl/promotorzy/

Nie ma przeciwwskazań, aby wybrać innego pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego, który spełnia warunki regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL § 10, ale nie znajduje się na oficjalnej liście promotorów. Na tym etapie można również myśleć o drugim promotorze oraz promotorze pomocniczym, którzy nie są uwzględnieni we wskazanym wykazie.

15. Jaki jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL i czy zajęcia nie będą kolidowały z moją pracą?
Program kształcenia znajduje się na stronie https://phd.kul.pl/ w zakładce „Program”.

Nie ma formalnych przeszkód dla równoległej pracy i kształcenia (z wyjątkiem ustawowego zakazu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego). Prosimy jednak pamiętać, że podejmując kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL należy uwzględniać liczne aktywności doktoranta, jak na przykład realizację grantów badawczych, międzynarodowych staży badawczych, przygotowanie publikacji naukowych czy udział w konferencjach. Prosimy pamiętać , że zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 16. Czy w Szkole Doktorskiej KUL jest możliwość kształcenia w trybie eksternistycznym?
Nie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym, a zajęcia zaplanowane są od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z ustawą, istnieje możliwość przygotowywania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym – w tym celu należy skontaktować się z właściwym instytutem, który poinformuje o zasadach trybu eksternistycznego oraz wymaganych opłatach.

 17. Chcę podjąć kształcenie w dyscyplinie nauki teologiczne ale nie mam stopnia licencjatu kościelnego, co muszę zrobić?
Kandydaci chcący odbywać kształcenie w dyscyplinach kościelnych muszą posiadać akademicki stopień licencjata w rozumieniu przepisów prawa kościelnego. Kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL nie przygotowuje do uzyskania tego stopnia, jednak Wydział Nauk Teologicznych prowadzi studia specjalistyczne, na które doktorant jest zobowiązany się zapisać. Studia te można realizować łącznie z odbywanie kształcenia w Szkole Doktorskiej. Należy je podjąć już na pierwszym roku.

18. Co zrobić jeśli wybrany przeze mnie kandydat na promotora nie spełnia warunków regulaminowych, np. nie posiada grantu?

W tym przypadku może wypełnić alternatywne oświadczenie: –> patrz zakładka „Wymagane Dokumenty” → punkt 5 ostatni załącznik

19. Załącznik, który próbuję dodać jest za duży. Co zrobić w tej sytuacji?

Prosimy o załączanie dokumentów w formacie pdf. Można podzielić plik na kilka części, należy wtedy opisać w tytule załącznika czego dotyczy, nadać właściwą kolejność.

20. Jeśli chciałbym potwierdzić swoją znajomość języka obcego dyplomem ukończenia studiów z filologii angielskiej, to powinnam wstawić dodatkowo plik z inną nazwą (certyfikat z angielskiego) , czy dyplom + suplement wystarczy?

W przypadku wyboru ścieżki angielskiej i ukończeniu filologii angielskiej należy załączyć dyplom wraz z suplementem.

21. Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzana znajomość języka obcego?

Osoby wybierające ścieżkę angielską odbywają rozmowę kwalifikacyjną w tym języku. Muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Osoby wybierające ścieżkę polską, nie mające obywatelstwa polskiego, muszą posiadać potwierdzoną certyfikatem znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wyłącznie prezentację projektu badawczego oraz dyskusję z nim związaną.

22. Co wlicza się do oceny procesu rekrutacji? Czy średnia ocen ze studiów jest brana pod uwagę?

Szczegółowe kryteria oceny określa dokument w zakładce „Zasady Rekrutacji”→ „Szczegółowe Kryteria Oceny Kandydatów”.

Średnia ocen ze studiów magisterskich nie jest brana pod uwagę.

23. Załadowałem już pliki dokumentów wymaganych do rekrutacji. Teraz chciałabym jeden z dokumentów zamienić na nową wersję. Jak mogę to zrobić?

Należy usunąć wybrany plik oraz dodać nowy. Dokonać tego można przed zatwierdzeniem wyboru kierunku. Po zatwierdzeniu niemożliwe będzie dokonywanie edycji.

24. Czy odwołanie zatwierdzenia kierunku spowoduje utratę opłaty rekrutacyjnej?

Nie. Raz uiszczona opłata rekrutacyjna pozostaje na koncie rekrutacyjnym.

25. Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli mój projekt nie spełni wymagań formalnych lub nie zostanie skierowany do rozmowy kwalifikacyjnej?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna

26. Czy promotor pracy doktorskiej może być nauczycielem akademickim spoza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?

Tak, może, o ile spełnia wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej (par.10)

27. Czy w dokumentach potwierdzających aktywność naukową należy zamieścić tylko 3 publikacje? Czy wszystkie? Czy wystarczy załączyć tylko pierwsza stronę? Czy zamieścić całe artykuły?

Wszystkie osiągnięcia naukowe można wymienić w CV naukowym, jednakże na koncie rekrutacyjnym zamieszczamy potwierdzenie wyłącznie 3 wybranych publikacji. Potwierdzenie powinno zawierać: stronę tytułową czasopisma/monografii, oznaczenie wydawcy, spis treści, pierwszą stronę artykułu/rozdziału

28. Czy jeżeli mam ukończone kilka semestrów na studiach doktoranckich to czy te semestry będą mi również zaliczone w Szkole Doktorskiej?

-Nie.

29. Czy podczas rekrutacji mogę przedłożyć artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych w języku obcym?

-Tak.

30. Czy mój dyplom wydany poza Polską wymaga nostryfikacji bądź apostille?

https://kandydat.kul.pl/study-in-english/legalization/

31. Czy mogę ubiegać  o przyjęcie do  Szkoły Doktorskiej posiadając już stopień doktora?

Tak, ale w dyscyplinie innej niż ta w której został uzyskany stopień doktora.