KUL Logo

Współpraca transgraniczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie pracowników samorządowych i innych zainteresowanych instytucji w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację codziennych działań  zawodowych związanych ze współpracą transgraniczną

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich;
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych;
 • pracownicy instytucji samorządowych;
 • pracownicy innych zainteresowanych instytucji;


Zajęcia wykładowe, m.in.:

 • Specyfika wielokulturowości pogranicza;
 • Polityka i podstawy prawne współpracy transgranicznej;
 • Przywództwo w sytuacjach kryzysowych;

Zajęcia ćwiczeniowe, m.in.:

 • Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów społecznych;
 • Pozyskiwanie funduszy transgranicznych;
 • Podstawy protokołu dyplomatycznego;dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci, praktycy związani z przedmiotowo tematyką. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowanych studiów podyplomowych. Są pracownikami i współpracownikami instytucji państwowych, publicznych i prywatnych.

Umiejętność łączenia kompetencji społecznych, prawnych i branżowych w zakresie analizy szans i wyzwań w zakresie współpracy transgranicznej;

 • Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do analizy wyzwań w obszarze współpracy transgranicznej;
 • Umiejętność nawiązywania wielowymiarowych, bezpiecznych kontaktów w środowisku sieciowym;
 • Umiejętność podstawowej komunikacji w języku ukraińskim;

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze współpracy transgraicznej, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz współpracy transgranicznej.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI