KUL Logo

Rejestracja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – klawisz Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu). Ważne: Jeśli nie znasz jeszcze wyników maturalnych, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu!
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze wolnym tylko jeden). Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej, a mniej priorytetowe niżej na liście kierunków wybranych).
 5. Uzupełnij wymagane wyniki: w przypadku nowej matury wprowadzamy wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, w przypadku starej matury (matura uzyskana w Polsce przed 2005 r.)  – wprowadzamy wyniki z części pisemnej ze świadectwa dojrzałości, w przypadku matury uzyskanej za granicą – wprowadzamy „0” i później wgrywamy kopię świadectwa dojrzałości do serwisu rekrutacyjnego (na tej podstawie wyniki z zagranicznego świadectwa maturalnego będą przeliczone na polski system oceniania – skala ocen do wyboru 1-6 lub 2-5).
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna”. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o zaksięgowaniu wpłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
 10. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (termin i godzina rozmowy będą wskazane w komunikacie o zarejestrowaniu się oraz na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut).
 11. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studiai złóż dokumenty w odpowiednim sekretariacie Wydziału. Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów – Kolegium Norwidianum, CN-004).

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów – ankiety osobowej i świadectwa dojrzałości) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich).

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał świadectwa lub dyplomu w Sekretariacie Wydziału w terminie od 1 do 8 października b. r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału (dotyczy obywateli polskich).

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!

Studia II stopnia

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – klawisz Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze wolnym tylko jeden). Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej a mniej priorytetowe niżej na liście kierunków wybranych).
 5. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie i/lub średnią ocen ze studiów). Ważne: Jeśli nie znasz wyników z egzaminu dyplomowego dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu. Nie ma możliwości wzięcia udziału w rekrutacji przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego!
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę „Opłata rekrutacyjna”. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej.
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
 10. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (termin i godzina rozmowy będą wskazane w komunikacie o zarejestrowaniu się oraz na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut).
 11. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim sekretariacie Wydziału. Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów – Kolegium Norwidianum, CN-004).

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów – ankiety osobowej i dyplomu) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich).

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał dyplomu w Sekretariacie Wydziału w terminie od 1 do 8 października b.r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału (dotyczy obywateli polskich).

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!