KUL Logo

Dokumenty składane na studia doktoranckie

Kandydat na studia doktoranckie na KUL do 13 września 2018 r. zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl wraz z okładką na dokumenty;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium;
 4. urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
 5. odpis metryki Chrztu św. (dotyczy chrześcijan świeckich) albo oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uniwersytetu;
 6. skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych);
 7. dwie fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) o wymiarach 35×45 mm;
 8. inne dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach rekrutacji przez radę wydziału.

Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest potwierdzić podjęcie studiów w terminie 20- 26 września 2018 r. złożyć w dziekanacie właściwego wydziału oświadczenie o podjęciu studiów doktoranckich, na formularzu wydrukowanym ze swojego konta na serwisie rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście: w odpowiednim dziekanacie – miejsce składania dokumentów
 • za pośrednictwem innych osób:
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada upoważnienie notarialne do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów lub
   • posiada upoważnienie do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów sporządzone w obecności pracownika Działu Kształcenia – Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów. W celu przygotowania takiego upoważnienia kandydat może zgłosić się do Działu Kształcenia – Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów / Biuro Rekrutacji KUL w Collegium Norwidianum p. CN 004 (parter) z dowodem osobistym oraz kserokopią dowodu osobistego osoby, która zostanie upoważniona.
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej)

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Komplet dokumentów kandydaci składają w następujących dziekanatach:

językoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

literaturoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filozofia – studia w języku polskim i angielskim (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

historia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia sztuki (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

muzykologia (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

psychologia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

socjologia (stacjonarne i niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

teologiawszystkie specjalizacje (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)