KUL Logo

Dokumenty składane na studia doktoranckie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach nauklowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm
 10. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickeigo ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia)
 12. zgoda rady instytutu na przystapipenie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowego magistra nieodpowiadającego dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana
 14. tłumaczeniena język polski dyplomu wystawionego w języku obcym
 15. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców
 16. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów w wyznaczonym terminie składają:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL