KUL Logo

Dokumenty składane na etapie rejestracji

Podczas rejestracji elektronicznej na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków:

Kandydaci ze starą maturą

 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • kandydaci do Kolegium MISHuS składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym). Dobór lektur stanowi punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)

 • składają w Biurze Rekrutacji kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.

Kandydaci z maturą międzynarodową IB (International Baccalaureate)

 • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.

Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą

 • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopię paszportu i/lub dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • kandydaci do Kolegium MISHuS składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym). Dobór lektur stanowi punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas rejestracji elektronicznej na studia II stopnia kandydaci- absolwenci KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków:

Kandydaci na studia II stopnia – absolwenci innych uczelni niż KUL

 • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie,
 • w przypadku kandydatów do Kolegium MISHuS – projekt indywidualnego programu studiów II stopnia.

Kandydaci na kierunki w języku angielskim

 • po rejestracji internetowej składają w Biurze Rekrutacji dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Po zarejestrowaniu się na studia komplet dokumentów można składać:

 • osobiście: Biuro Rekrutacji KUL – Collegium Norwidianum p. CN 004 (parter)
 • e-mailowo: rekrutacja@kul.pl
 • pocztą:

Biuro Rekrutacji KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 • za pośrednictwem innych osób