KUL Logo

Dokumenty składane po przyjęciu

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach, w których mieszczą się dziekanaty),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych,
 3. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo – przy osobistym składaniu dokumentów potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów, po okazaniu oryginału,
 4. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 5. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 6. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości – stara matura,
 7. 1 kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (jedną z fotografii należy nakleić na okładkę na dokumenty). Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wprowadzić wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie w profilu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię.

8. odpis metryki chrztu św. dotyczy chrześcijan świeckich,

9. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy biotechnologii,

10. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,

11. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych.

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach, w których mieszczą się dziekanaty),
 2. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych,
 3. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo – przy osobistym składaniu dokumentów potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów, po okazaniu oryginału,
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 5. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich wraz z suplementem,
 6. 1 kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (jedną z fotografii należy nakleić na okładkę na dokumenty). Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wprowadzić wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie w profilu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię.
 7. odpis metryki chrztu św. dotyczy chrześcijan świeckich,
 8. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy biotechnologii,
 9. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 10. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych.

UWAGA! Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

Po zakwalifikowaniu na studia komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście: w odpowiednim dziekanacie – miejsce składania dokumentów
 • za pośrednictwem innych osób:
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada upoważnienie notarialne do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów lub
   • posiada upoważnienie: kserokopię dowodu osobistego kandydata na studiach potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz formularz potwierdzający podjęcie studiów podpisany przez kandydata i zeskanowany przesłany osobie upoważnionej.
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej)

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

ul. Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

Osoby zakwalifikowane na studia składają komplet dokumentów w następujących dziekanatach:

administracja – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-703 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

antropologia stosowana – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

architektura krajobrazu – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku: p. 606 (I piętro budynku ul. Konstantynów 1H)

bezpieczeństwo narodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

edytorstwo – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

ekonomia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

ekonomia społeczna i praca socjalna (II stopnia)  –Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

europeistyka (studia w języku angielskim) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

filologia angielska (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia angielska (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia germańska (w tym grupa początkująca) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia klasyczna – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia niderlandzka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia polska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia romańska (w tym grupa początkująca) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia romańska  II stopnia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

filologia-sinologia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

filologia słowiańska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

filozofia (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

gospodarka przestrzenna – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

hispanistyka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

historia sztuki – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

informatyka (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

inżynieria materiałowa– Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

inżynieria środowiska – Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

kognitywistyka (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

lingwistyka stosowana Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

matematyka – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Sekretariat Kolegium MISHuS: p. CN-012 (parter Collegium Norvidianum)

muzykologia – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

nauki o rodzinie – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

pedagogika – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

pedagogika specjalna  – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

praca socjalna (I stopnia)–Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo  (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo w biznesie – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

prawo kanoniczne – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-725 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

psychologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

retoryka stosowana – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

socjologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

stosunki międzynarodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

teologia – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

turystyka kulturowa (II stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

zarządzanie – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)