KUL Logo

(PL)  

(PL) European Union Law – Prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

Absolwenci kierunku Prawo Unii Europejskiej przygotowani są do podejmowania pracy w instytucjach UE, innych organizacjach międzynarodowych, a także w administracji rządowej lub samorządowej. Pełnią rolę liderów zmian w swoich lokalnych społecznościach, pomagając w propagowaniu idei integracji europejskiej i jak najlepiej wykorzystując fundusze europejskie. Program Prawa Unii Europejskiej przygotowuje również do pracy w prywatnych przedsiębiorstwach w Polsce i Europie lub do zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony praw człowieka i realizacji polityki migracyjnej.

Studia obejmują udział w seminariach z zakresu prawa i polityk UE, które przygotowują studentów do prowadzenia badań prawnych i kontynuowania kariery naukowej.

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Ich obecność gwarantuje, że program studiów spełnia wymagania rynku.

Tytuł magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in.
    z zakresu „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

  • 60 godzin praktyk w instytucjach związanych ze sprawami europejskimi

Dzięki dobrej współpracy Uniwersytetu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi studenci i absolwenci prawa Unii Europejskiej mają szerokie możliwości odbycia praktyki lub stażu w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, np. Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, Agencji Frontex, UNHCR, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych resortach Rady Ministrów, samorządzie lokalnym, wydziałach funduszy europejskich, Instytucie na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy jest wspierane dzięki studenckim aktywnościom akademickim, takim jak Koło Naukowe Euro-KUL, blogu Euro-Pens, oraz uczestnictwie w finansowanych przez UE projektach realizowanych na Uniwersytecie.

Ponadto Biuro Karier KUL (realizując projekt „Cool Careers”) zapewnia szkolenie i pomoc przy planowaniu kariery i wyboru drogi rozwoju zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Nic dziwnego, iż wielu ze studentów Prawa Unii Europejskiej rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów.

Udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studenci prawa Unii Europejskiej nabywają umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. Zostają specjalistami od prawa unijnego i nabywają umiejętności zawodowe cenione na europejskim rynku pracy;

Studenci mają możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatów z zakresu ADR, Legal Skills in English, pozyskiwania funduszy UE i zarządzanie projektami;

Nasi absolwenci legitymują się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji i negocjacji; potrafią wypowiadać się publicznie i korzystać ze środków multimedialnych.

Studenci orientują się w specyfice aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej. Mogą być konsultantami prawnymi w zakresie wybranych kompetencji UE.

W programie studiów położono duży nacisk n praktyczną naukę języka angielskiego w mowie i w piśmie (academic writing). Oprócz obowiązkowego języka angielskiego studenci uczą się również drugiego języka europejskiego

W czasie studiów rozwijają swoje umiejętności negocjacji i mediacji, poznając również sztukę wystąpień publicznych, skuteczne umiejętności prezentacji.

Studenci EU LAW nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia małej firmy na poziomie krajowym i unijnym. Nasi absolwenci wiedzą, jak ubiegać się o fundusze unijne i jak zarządzać projektami finansowanymi przez UE. Są również przeszkoleni w zakresie zasad europejskiego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji.

Absolwenci prawa UE wiedzą, jak skutecznie korzystać z zasobów UE dostępnych online, w tym baz danych UE (EUR-Lex) i orzecznictwa TSUE, a także statystyk publikowanych przez EuroStat.

Absolwenci prawa UE są wyposażeni w umiejętności potrzebne do analizy struktur i zjawisk prawnych i politycznych w Europie. Posiadają głęboką wiedzę na temat europejskiego porządku prawnego oraz umiejętność zrozumienia i analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej. Swoje zainteresowanie badawcze mogę rozwijać w ramach Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną. Studia obejmują udział w seminariach magisterskich z zakresu prawa i polityk UE, które przygotowują studentów do prowadzenia badań prawnych i kontynuowania kariery naukowej.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

  • absolwenci studiów I stopnia w zakresie europeistyki (absolwenci tego kierunku mają pierwszeństwo)
  • absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia, komunikacja masowa oraz innych kierunków zakładających osiągnięcie podobnych efektów kształcenia.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą).