KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w różnego rodzaju organizacjach m. in. w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży, produkcji;
 • pracy jako menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach;
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej,
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin realizowana jest w czasie  przerwy wakacyjnej po zakończeniu IV semestru studiów. Student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyki pod kątem możliwości zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych warunkach gospodarczych oraz zgodnie z planowanym własnym rozwojem zawodowym. Praktyka może być realizowana w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w tym  małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Od roku 2016 r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Praktyki nadobowiązkowe mogą być odbywane w Polsce i za granicą w ramach oferty przygotowywanej przez KUL, jak również w oparciu o indywidualne kontakty posiadane przez studenta.
 • Szeroka oferta dostępna jest w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i  zainteresowaniami studenta oraz potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • Studenci kierunku zarządzanie mogą korzystać z systematycznie poszerzanej oferty staży krajowych i zagranicznych przygotowywanej przez Biuro Karier KUL oraz Dział Współpracy z Zagranicą.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroki zakres kompetencji zawodowych wynikających ze zdobytej wiedzy oraz umiejętności dotyczących, między innymi:

 • kompetencji menedżerskich, kierowania zespołami ludzi i realizowania funkcji personalnej;
 • zakładania własnej działalności gospodarczej;
 • zastosowań informatyki w zarządzaniu;
 • zarządzania marketingowego, badań marketingowych oraz promocji;
 • zachowań konsumentów;
 • zarządzania projektami;
 • techniki sprzedaży;
 • zarządzania jakością;
 • zachowań organizacyjnych i kultury organizacji;
 • podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa;
 • etykieta w biznesie;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • prawa pracy i ochrony własności intelektualnej.

Absolwent kierunku zarządzanie posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji; potrafi wykorzystywać w różnych obszarach zarządzania media społecznościowe, technologie informacyjne i Internet; potrafi przedstawić i argumentować własne opinie na temat problemów zarządzania; potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane przez innych rozwiązania; potrafi przedstawić wypracowane przez zespół rozwiązania; posiada znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2.

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres kompetencji, jakie absolwenci zdobywają w tym zakresie, obejmuje między innymi:

 • umiejętność wyboru przedmiotu i formy prawnej oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej;
 • znajomość źródeł i metod pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć biznesowych;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych;
 • umiejętność przygotowania biznesplanu;
 • umiejętność organizowania pracy własnej i ustalania priorytetów realizacji zadań;
 • umiejętność planowania w krótkiej i długiej perspektywie czasowej;
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi;
 • umiejętność opracowywania, wdrażania i zarządzania innowacyjnymi   projektami;
 • umiejętność identyfikowania i reagowania na zmiany zachodzące w organizacji i jej otoczeniu;
 • umiejętność wykorzystywania tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji marketingowych w przedsiębiorstwach.

Absolwent kierunku zarządzanie potrafi korzystać z programów pakietu Microsoft Office oraz Microsoft Office Project; potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i Internet w celu gromadzenia i przetwarzania danych; potrafi stworzyć stronę internetową oraz obsługiwać system klasy ERP (Comarch ERP Optima).

Absolwent kierunku zarządzanie w zakresie kompetencji naukowo-badawczych potrafi:

 • korzystać z krajowej literatury z zarządzania;
 • formułować problemy i pytania badawcze;
 • zaplanować, a następnie zrealizować podstawowe badania empiryczne o charakterze jakościowym i ilościowym;
 • opisać uzyskane wyniki, dokonać ich dyskusji i przedstawić implikacje praktyczne.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.