KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika szkolna z elementami logopedii pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny)

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Pedagogika lub Socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie “Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, “Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne – praktyka ciągła po I-szym i II-gim roku oraz praktyka śródroczna na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność prospołeczna: uczestnictwo w warsztatach, projektach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolach i klasach I – III szkół województwa lubelskiego; zaangażowanie w Kole Naukowym Studentów Pedagogiki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu specyfiki funkcjonowania wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym – trudnościami logopedycznymi
 • wiedzy dotyczącej terminologii logopedycznej: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, klasyfikacji zaburzeń mowy, zasad diagnozy i terapii logopedycznej, zasad współpracy pedagoga z logopedą
 • umiejętności diagnostyczne w zakresie przesiewowych badań logopedycznych, rozumienia i właściwej interpretacji wyników szczegółowej diagnozy logopedycznej
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • wiedzy i umiejętności prowadzenia i organizacji zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny i poradnictwa rodzinnego

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwinięte umiejętności w zakresie używania języka specjalistycznego i porozumiewania się ze specjalistami w zakresie pedagogiki
 • umiejętności w zakresie organizacji, planowania oraz pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie przygotowywania i wygłaszania referatów na określony temat
 • podstawowe umiejętności w zakresie prezentowania własnego stanowiska i jego argumentacji
 • wiedza i umiejętności w stosowaniu innowacyjności w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • twórczość i innowacyjność w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozwijanie kompetencji w zakresie języka specjalistycznego poprzez udział w wykładach prowadzonych w językach obcych: Special education; The personalistic education Counseling and human development

 • umiejętność korzystania z programów komputerowych oraz przygotowywania prezentacji PowerPoint i Prezi
 • podstawowa znajomość programów informatycznych stosowanych w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i wykorzystywanych w pracy pedagoga szkolnego

 • umiejętność oceny przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i profilaktycznej
 • dokonania analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
 • analizy procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty, w tym szczególnie w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.