KUL Logo

(PL)  

(PL) Kognitywistyka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne
 • zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie kognitywistyki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

http://kognitywistyka.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie,itp.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna w organizacjach studenckich m. in. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.  http://kognitywistyka.kul.pl/kolonaukowe/Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W ramach kierunku kognitywistyka można wybrać dwie ścieżki tematyczne:

 • neuronauka, umysł i procesy poznawczestudent projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne; potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
 • sztuczna inteligencja – student posiada umiejętność logicznego i precyzyjnego myślenia oraz potrafi stosować je do tworzenia inteligentnych systemów ekspertowych; rozumie czym jest program komputerowy i wie jak przebiega proces tworzenia oprogramowania, potrafi tworzyć programy w popularnych językach programowania; zna zasady i narzędzia komputerowej reprezentacji wiedzy; potrafi używać metod statystycznych do uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego (więcej szczegółów na stronie: ai.kul.pl)

Absolwent:

 • potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
 • umie zająć stanowisko w podstawowych dyskusjach światopoglądowych; jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty
 • ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego

Absolwent:

 • posiada podstawową znajomość języka tworzenia baz danych, posiada na poziomie podstawowym umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji
 • potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source;
 • posiada umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację)
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania
 • potrafi wskazać i opisać uwarunkowania różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.