KUL Logo

(PL)  

(PL) Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu inżynier środowiska
 • zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w laboratoriach analitycznych i mikrobiologicznych przedsiębiorstw związanych z gospodarka komunalną, w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

Tytuł zawodowy inżyniera uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia z inżynierii środowiska
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, m.in.:
  • Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska
  • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny
  • Inżynieria gazownictwa
  • Klimatyzacja i chłodnictwo
  • Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
  • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
  • Śródlądowy transport wodny

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe – 120 godzin praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, m.in.:

 • projektowanie i wymiarowanie prostych instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem technologii BAT
 • wykonywanie analiz informacji przestrzennej z użyciem danych GIS
 • prowadzenie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i odczytywanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby projektów inżynierskich
 • oceny jakości środowiska przyrodniczego przy użyciu metod analitycznych z dziedziny chemii i biologii

Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił:

 •  pozyskiwać oraz przekazywać innym wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska zarówno w języku polskim jak i wybranym przez siebie języku obcym nowożytnym (na poziomie min. B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), posługując się fachową terminologią specyficzną dla kierunku
 • prezentować wyniki swojej pracy w różnych formach: raportu, sprawozdania, artykułu naukowego i prezentacji multimedialnej
 • poprowadzić prelekcję i dyskusję na zadany temat z zakresu inżynierii środowiska

Absolwent:

 • pozna techniki pracy samodzielnej i w grupie przy projektach z zakresu inżynierii środowiska. Przy zadaniach grupowych będzie w stanie pełnić różne role, zarówno lidera projektu jak i wykonawcy
 • zapozna się z przygotowaniem środowiska pracy zgodnego z przepisami BHP i innymi standardami obowiązującymi na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach
 • będzie przygotowany do samozatrudnienia jak i do pracy w większych firmach

Absolwent pozna podstawowe techniki analityczne i informatyczne stosowane rutynowo w projektach z zakresu inżynierii środowiska, m.in.:

 • przygotowanie właściwej dokumentacji papierowej i elektronicznej dla projektu z zakresu inżynierii środowiska z użyciem oprogramowania biurowego
 • tworzenie i odczytywanie rysunków technicznych, budowlanych i instalacyjnych tworzonych przy wsparciu oprogramowania CAD i specjalistycznych programów inżynierskich
 • techniki rzutowania i projektowania figur płaskich i przestrzennych z użyciem programu ACD i podobnych
 • tworzenie i interpretacja modeli matematycznych powiązanych z analizą trendów zmian w środowisku
 • zastosowanie nowoczesnych technik, w tym biologicznych, do procesów rekultywacji środowiska przyrodniczego

Absolwent:

 • posiada znajomość i umiejętność stosowania technik niezbędnych do prowadzenia badań naukowych z zakresu inżynierii środowiska
 • potrafi projektować i wykonać proste zadania badawcze w zakresie inżynierii środowiska
 • ma umiejętność korzystania z baz danych w tym z literaturą przedmiotu i stosowania ich do projektowania własnych badań i wnioskowania na podstawie ich wyników
 • ma umiejętność opisywania, wyjaśniania i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.