KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia polska

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i kompetencji w zakresie literatury i kultury polskiej oraz profesjonalnego posługiwania się językiem polskim, na przykład w redakcjach czasopism i redakcjach wydawnictw
 • zawodu nauczyciela języka polskiego przy kontynuacji studiów w zakresie filologii polskiej II stopnia i po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
 • zawodu krytyka literackiego i teatralnego, animatora kultury, pracownika  instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych w sektorze kultury po ukończeniu specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna
 • pracy w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji), w szkołach (kierowanie kołami zainteresowań), w instytucjach kultury (muzea, centra kultury), w mediach (dziennikarstwo i publicystyka kulturalna w prasie, radiu, internecie), w organizacjach pozarządowych, w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy), w instytucjach zajmujących się współczesną kulturą audiowizualną oraz w ośrodkach specjalizujących się w organizacji widowisk po ukończeniu specjalizacji teatralno-filmowej*
* liczba uruchamianych specjalizacji w każdym cyklu kształcenia zależna jest od liczby studentów

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • specjalizacja Krytyka literacka i artystyczna: 90 godzin; praktyki w wybranych przez studenta redakcjach i wydawnictwach, w ośrodkach kultury i sztuki: domach kultury, galeriach sztuki, muzeach sztuki, ośrodkach działań artystycznych i teatralnych, w biurach wydarzeń o charakterze kulturalnym (festiwal, biennale, spotkanie autorskie), m.in. w: Galerii „Labirynt”, Muzeum Lubelskim, Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Spotkania Kultur, Radiu Lublin, Radiu Centrum, Wydawnictwie KUL, wydawnictwach: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Lubelski”, „Dziennik Wschodni”, na festiwalach (wolontariat) Miasto Poezji, Noc Kultury, Konfrontacje Teatralne;
  • specjalizacja teatralno-filmowa: 60 godzin praktyk w wybranych przez studenta placówkach teatralnych oraz w Teatrze im. J. Osterwy i Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
 • nadobowiązkowe:
  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy
  • wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic. Istnieje również możliwość włączenia się w redagowanie i wydawanie czasopism studenckich.

Staże: według oferty dostępnej w Biurze Karier KUL  – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku prac.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


1. Pogłębiona wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki polskiej i literaturoznawstwa polskiego.

2. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł i zjawisk polskiej literatury i kultury w kontekście procesu literackiego, stylistyki i poetyki zarówno dawnej jak współczesnej.

3. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł polskiej literatury w kontekście literatury powszechnej oraz innych tekstów kultury (teatr, film, sztuki wizualne).

4. Umiejętność analizy gramatycznej i leksykalnej dawnego i współczesnego języka polskiego w różnych jego odmianach.

5. Umiejętność formułowania profesjonalnych opinii i naukowych ocen wytworów literatury dawnej i współczesnej z wykorzystaniem wiedzy ogólnohumanistycznej (na temat prądów filozoficznych, religijnych, społecznych, artystycznych).

6. Umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów ustnych i pisemnych.

7. Znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

8. Znajomość drugiego nowożytnego języka obcego, jeśli student zdecyduje się na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE.

9. Znajomość funkcjonalnego języka łacińskiego na poziomie obowiązkowym dla profesjonalnego kształcenia filologicznego.

Dodatkowo, w ramach specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna, student zdobywa następujące kompetencje:

1. Umiejętność organizowania i animacji wydarzeń o charakterze artystycznym (promocje, wystawy, wernisaże), tworzenie katalogów dotyczących sztuki, muzyki, filmu.

2. Umiejętność tworzenia i publikowania własnych tekstów krytycznych, recenzji, omówień i zapowiedzi z zakresu literatury, sztuk plastycznych i wizualnych, filmu, muzyki, teatru i performansu.

3. Umiejętność moderowania i tworzenia forum internetowego, prowadzenia polityki kulturalnej.

4. Umiejętność zorganizowania i czynnego uczestnictwa w debacie publicznej (panel, dyskusja, polemika, spotkanie autorskie).

W ramach specjalizacji teatralno-filmowej, student zdobywa następujące kompetencje:

1. Umiejętność stosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu sztuki dramatu, teatru i filmu do pracy w instytucjach kultury (m.in. teatrach, lokalnych centrach kultury, ośrodkach badań i dokumentacji), mediach i reklamie oraz w szkolnictwie.

2. Umiejętność animowania i kierowania niezawodowymi ruchami teatralnymi.

3. Umiejętność organizowania widowisk teatralnych i medialnych.

1. Zaawansowane kompetencje komunikacyjne oparte na pogłębionej wiedzy w zakresie kultury języka oraz odmian literackich i pragmatycznych współczesnej polszczyzny.

2. Umiejętności w zakresie ortofonii, prozodii oraz innych elementów kultury żywego słowa wpływających na autoprezentację i komunikację.

3. Umiejętność zastosowania technik retorycznych związanych z formułowaniem opinii i ocen zjawisk literackich i kulturalnych.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Umiejętność kierowania zespołem.

1. Znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do kompetencji absolwenta studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej oraz wybranej/wybranych przez niego specjalizacji.

2. Znajomość metod planowania strategicznego.

3.Znajomość zasad samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.


1. Profesjonalna obsługa edytorów tekstu.

2. Znajomość archiwów, kompendiów bibliograficznych, repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych.

3. Umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym.

4. Znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

1. Znajomość metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych.

2. Umiejętność tworzenia własnego warsztatu naukowo-badawczego (gromadzenie i praktyczne zastosowanie bibliografii, przeprowadzanie różnego typu kwerend materiałowych, formułowanie problemu, krytyczna ocena i analiza zgromadzonego materiału).

3. Umiejętność syntetyzowania informacji, wyciągania wniosków naukowych oraz wejścia w intelektualny dialog z tradycją badawczą w celu ukazania oryginalności własnej pracy naukowo-badawczej.

4. Umiejętność napisania rozprawy naukowej w zakresie literaturoznawstwa lub lingwistyki.Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego.