KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia angielska – studia stacjonarne

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 

 • Specjalizacja nauczycielska na I stopniu studiów stacjonarnych przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Studenci uczestniczą również w praktykach nauczycielskich (obserwacje oraz prowadzenie lekcji).

Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia angielska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe w ramach wybranej specjalizacji
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Wejście absolwentów filologii na rynek pracy ułatwia projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” wspierający zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT
 • już na poziomie studiów I stopnia wprowadzane są elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translatoryki

 • umiejętność komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny

 • analiza tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • umiejętność korzystania ze słowników online, korpusów językowych

 • umiejętność kontynuacji samokształcenia przez całe życie

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski (70% wyniku końcowego)

b) język polski (30 % wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.