KUL Logo

(PL)  

(PL) Bezpieczeństwo narodowe

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego
  i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego
  i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
 • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy
  z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
 • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
 • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 150 godz.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa globalnego;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem;
 • umiejętność budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowego interpretowania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego przy uwzględnieniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem w sposób zwięzły
  i zrozumiały, z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • umiejętność przygotowywania wypowiedzi w języku polskim oraz
  w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł;
 • umiejętność prawidłowej argumentacji swojego stanowiska
  i prowadzenia dyskusji;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

 • gotowość do myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy;
 • umiejętność planowania własnej kariery zawodowej i świadomość potrzeby stałego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu;
 • przygotowanie do samozatrudnienia dzięki wiedzy, umiejętnościom
  i kompetencjom z dziedziny nauk społecznych.

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 • umiejętność formułowania problemów badawczych związanych
  z bezpieczeństwem narodowym;
 • umiejętność doboru właściwych źródeł informacji;
 • umiejętność krytycznej analizy źródeł;
 • znajomość metod, technik i narzędzi badawczych używanych
  w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, lub język obcy nowożytny, lub geografia, lub historia, lub informatyka, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.