KUL Logo

(PL)  

(PL) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Obecna edycja studiów została przygotowana zgodnie z nowymi przepisami:
Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zajęcia i grupy zajęć, pkt 2.4 i 2.5) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (par.15 i par.23).

W tej edycji studia trwają 3 semestry i zawierają bogaty program zajęć (450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyki). Studia dają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zapraszam na studia, w razie pytań proszę o kontakt – dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy jako: nauczyciel wspomagający – specjalista pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i placówkach specjalnych, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, pedagog specjalny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdobycie stosownych uprawnień zgodnie z rozporządzeniami: Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporzadzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (par.15 i par.23).

ADREsACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne
 • nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek zajmujących się edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pedagogika specjalna

ĆWICZENIA:

 • Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika specjalna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Elementy wczesnej rehabilitacji ruchowej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
 • Praca z rodziną  dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspieranie rozwoju dorosłych i starszych osób  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Metodyka pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z uczniem z autyzmem
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w edukacyjnych placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • Konstruowanie programów terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Arteterapia  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka (120 godzin)
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnienia integralnego rozwoju człowieka w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • znajomość środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych środowiskach i ich roli w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, dostrzeganie prawidłowości i przyczyn zakłóceń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • znajomość metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki jako nauczyciela-pedagoga
 • znajomość założeń, koncepcji, obowiązków i metod pracy nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki
 • znajomość specyfiki funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie, szkole i innych instytucjach terapeutycznych oraz sposobów pracy z nimi
 • umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność analizy sytuacji wychowawczej i jej genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej oraz wskazania na uwarunkowania i zależności
 • umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
 • umiejętność zaprojektowania planu pracy terapeutyczno-edukacyjnej/program pracy terapeutycznej/rewalidacyjnej  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka
 • umiejętność diagnozowania, pozwalająca na rozpoznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
 • umiejętność oceny przydatności metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu u osoby z upośledzeniem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
 • otwartość na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
 • świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność animowania i motywowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nad rozwojem, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • umiejętność motywowania osób z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, rodzicami i specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 3

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów i Studentów KUL – 10%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w piątki od godz. 16:30 oraz w soboty)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI