KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: kierownik średniego szczebla, specjalista ds. analiz marketingowych, koordynator projektów asystent kupca

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych; zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami; komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 120 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność studencką: Koła Przedsiębiorczości lub Koła Innowacji.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych
 • zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami
 • komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych

 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • konstruktywne krytykowanie, argumentacja i perswazja
 • umiejętność organizacji pracy i planowania

 • zajęcia do wyboru w języku angielskim: strategic planning, organizational culture management, leadership in management, corporate social responsibility, corporate identity management, research methods in business and management

 • umiejętność wykorzystania programu Microsoft Office Project
 • umiejętność wykorzystania programu CDN Optima
 • umiejętność stworzenia strony internetowej
 • umiejętność wykorzystania programu SPSS

 • umiejętność analizy danych statystycznych

 • zajęcia przygotowujące do samozatrudnienia: Przedsiębiorczość; Uruchamianie działalności gospodarczej

W ramach tego przedmiotu kształtowane są następujące kompetencje:

 • wybór formy prawnej działalności gospodarczej
 • wybór przedmiotu działalności
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowanie biznesplanu
 • planowanie finansowe

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie zarządzania lub innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, pedagogika, prawo, socjologia, realizowanych w obszarze kształcenia nauk społecznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub realizowanych na podstawie standardów kształcenia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.