KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • kierownika zespołu w różnych działach organizacji różnego typu;
 • organizatora imprez, specjalisty ds. handlu i marketingu, itp.

Studia przygotowują również do podjęcia pracy w różnego rodzaju organizacjach w działach logistyki, marketingu, itp. oraz  prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej,
 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin, miejsce odbywania praktyk zawodowych wybierane jest pod kątem możliwości zastosowania zdobytej kierunkowej wiedzy teoretycznej w warunkach praktyki gospodarczej oraz indywidualnego doskonalenia zawodowego w zakresie obejmującym szczególne zainteresowania studenta. Praktyki realizowane są w firmach sektora MSP, bankach , biurach rachunkowych, Urzędach Skarbowych, Urzędach Administracji Publicznej. Od roku 2016r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • Zaangażowanie w działalność organizacyjną: Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL; Studenckie Koło Innowacji – Transferu wiedzy do biznesu.

Staże:

Do studentów II roku skierowane są specjalne programy, w których mogą oni odbyć certyfikowane szkolenia i staże: Aktywny student, aktywny absolwent. Szkolenia certyfikowane można też odbyć jako członek Studenckiego Koła Przedsiębiorczości.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • postrzeganie zarządzania w kontekście międzynarodowym i globalnym
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy oraz pozyskiwania danych do analizy procesów zachodzących w gospodarce
 • znajomość klasycznych i nowych koncepcji zarządzania
 • rozumienie powiązań etyki z działalnością gospodarczą i menedżerską oraz znajomość kodeksów etycznych obowiązujących w różnych systemach władzy i zarządzania
 • znajomość metod zarządzania w społeczeństwie informacyjnym oraz zarządzania wiedzą
 • umiejętność planowania strategicznego
 • rozumienie relacji między interesariuszami współistniejącymi na rynku
 • umiejętność projektowania kampanii promocyjnej
 • umiejętność wykorzystania w praktyce poznanych narzędzi i metod analizy, planowania i podejmowania decyzji związanych ze sferą zarządzania strategicznego w firmie
 • znajomość metod badań operacyjnych i statystyki matematycznej
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej oraz roli podatków w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalne
 • potrafi wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i Internet w zakresie autoprezentacji
 • potrafi przedstawić i uargumentować własną opinię dotyczącą problemów związanych z zarządzaniem
 • potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane rozwiązania
 • potrafi przedstawić wypracowane przez grupę stanowisko dotyczące różnorodnych zagadnień z dziedziny zarządzania
 • potrafi przeprowadzić negocjacje
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje, potrafi przewidywać skutki zawodowe i społeczne swoich działań i jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki w swojej pracy zawodowej, działalności społecznej i gospodarczej

 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień związanych z tematyką organizacji i zarządzania
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych
  • kompetencje językowe rozwijane są poprzez uczestnictwo w fakultatywnych wykładach w języku angielskim: leadership in management, corporate identity management, selected research topics of management studies abroad, research methods in business and management; ICT in business management

 • umiejętność wykorzystania programu SPSS
 • umiejętność wykorzystywania mediów społecznych, technologii informacyjnych i Internetu w zakresie autoprezentacji

 • umiejętności analizy danych statystycznych
 • umiejętność zastosowania podstawowych metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych wspomagających proces zarządzania
 • umiejętność przeprowadzania analizy decyzyjnej problemów ekonomicznych i formułowania zaleceń zmierzających do ich rozwiązania

Absolwent:

 • potrafi przygotować plan wdrożenia przedsiębiorczego pomysłu
 • umie wskazać adekwatne źródła finansowania pomysłu gospodarczego
 • potrafi formułować i wdrożyć przedsiębiorcze rozwiązanie
 • zna zasady planowania strategicznego
 • potrafi podejmować decyzje ekonomiczne przy użyciu danych z rachunkowości zarządczej i samodzielnie prowadzonych rachunków ekonomicznych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie zarządzania lub innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, pedagogika, prawo, socjologia, realizowanych w obszarze kształcenia nauk społecznych zgodnie z właściwymi regulacjami odnośnie efektów kształcenia.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.