KUL Logo

Turystyka kulturowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 •  wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę:
  • pilot wycieczek
  • przewodnik turystyczny
  • animator czasu wolnego
  • stewardesa
  • specjalista obsługi klienta linii lotniczych
  • specjalista geoinformacji

Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– zarządzania i promocji w ruchu turystycznym

– geoinformacji

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Motyl, Hubertus, Aviatour, Rainbow Tours, Watra Travel, Edu Tour, GIS Partner Lublin I GIAP LublinKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość obsługi oprogramowania GIS oraz baz danych czasowo przestrzennych
 • umiejętność gromadzenia, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych, przygotowania interaktywnych aplikacji GIS
 • umiejętność zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • umiejętność prowadzenia firmy turystycznej

 • umiejętności w zakresie pracy projektowej, także w zespole (przygotowanie projektu geoinformacyjnego, realizacja poszczególnych modułów projektu, praktyka specjalizacyjna)
 • umiejętności w zakresie: prezentacji ofert turystycznej; prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach branży turystycznej; negocjacji ceny usług oraz warunków zawierania transakcji; pracy w zespole

 • wykorzystanie anglojęzycznej dokumentacji dotyczącej geoinformacji oraz aplikacji GIS i baz danych

 • znajomość oprogramowania GIS oraz baz danych przestrzennych (Quantum GIS, ESRI ArcGIS, PostgreSQL/PostGIS, język SQL)
 • znajomość turystycznych systemów rezerwacyjnych, m.in. Amadeus

 • umiejętność wyceny usług turystycznych
 • sporządzenia kosztorysu imprezy turystyczne
 • analiza danych przestrzennych
 • analiza geostatystyczna

Absolwent:

 • może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • wie jak założyć firmę, napisać biznes plan, pozyskać środki na działalność gospodarczą
 • potrafi stworzyć konkurencyjną i unikalną ofertę turystyczną

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków I stopnia:

a) krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia;

b) z innych kierunków przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.