KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. public relations, doradca personalny, specjalista ds. zasobów ludzkich (HR), doradca ds. reklamy, mediator, negocjator, badacz opinii publicznej, badacz – naukowiec, redaktor, copywriter
 • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie analityka statystycznego, analityka marketingowego, specjalisty ds. ekspansji w przedsiębiorstwie, specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej i integracji obcokrajowców, specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, asystenta kulturowego dla cudzoziemców, specjalisty ds. monitoringu mediów, specjalisty ds. dialogu społecznego/konsultacji społecznych

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia)
 • studiach podyplomowych

Plan studiów – Socjologia II stopień lata 2017-2019


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dzięki dostępnym trzem specjalnościom absolwent socjologii nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:
  • badania rynku i opinii publicznej
  • organizacja i analiza przestrzeni publicznej
  • komunikacja społeczna i międzykulturowa

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, analiz statystycznych i teorii socjologicznych

Wykłady fakultatywne w języku angielskim: Transformation of Polish Family; Modern Sociology – Basic Notions and Topics; Sociology of consumer society; Sociological Language and Imagination.

 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych oraz analiz danych jakościowych (m.in. Atlas.ti)

 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metod i technik jakościowych oraz ilościowych w badaniach socjologicznych

 • absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne, realizujące strategie marketingowe, prowadzących mediacje lub doradztwo personalne

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.