KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe oraz w innych placówkach i na stanowiskach wymagających kompetencji i umiejętności analitycznych oraz praktycznych związanych z prowadzeniem badań społecznych
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. public relations, doradca personalny, specjalista ds. zasobów ludzkich (HR), doradca ds. reklamy, mediator, negocjator, badacz opinii publicznej, badacz – naukowiec, redaktor, copywriter
 • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie analityka statystycznego, analityka marketingowego, specjalisty ds. ekspansji w przedsiębiorstwie, specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej i integracji obcokrajowców, specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, asystenta kulturowego dla cudzoziemców, specjalisty ds. monitoringu mediów, specjalisty ds. dialogu społecznego/konsultacji społecznych

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej
 • studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

praktyki mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach za granicą w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).

Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

 • Praktyki nadobowiązkowe:

oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy;

praktyki zagraniczne umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności, w tym praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych, realizowane w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dostępnym trzem specjalnościom absolwent socjologii nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

w zakresie badania rynku i opinii publicznej

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze badacza/ analityka rynku i/lub opinii publicznej, mając również solidne podstawy teoretyczne – potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania przeprowadzane na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych, kompleksowo przeanalizować uzyskane dane i na tej podstawie sformułować rekomendacje dotyczące np. strategii marketingowej, sprzedażowej, inwestycyjnej.

w zakresie komunikacji społecznej i międzykulturowej

 • Absolwenci specjalności posiadają kompetencje przydatne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w grupach, kreacji wizerunku firm i budowaniu społecznej odpowiedzialności firm, zarządzaniu kampaniami informacyjnymi i medialnymi, ale także potrafią radzić sobie z problemami w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. w dyskusjach czy wystąpieniach publicznych. Studia dają także wiedzę i przygotowują specjalistów do kontaktów z przedstawicielami innych kultur i grup etnicznych w społeczeństwie, co stwarza możliwości wykorzystania tych kompetencji w pracy z imigrantami, uchodźcami i repatriantami.

w zakresie organizacji i analizy przestrzeni publicznej

 • Absolwenci specjalności pozyskają kompetencje rozpoznawania i rozumienia zjawisk społecznych, kreatywnego i innowacyjnego reagowania na dostrzegane potrzeby i problemy, współdziałania międzysektorowego, działania w organizacjach pozarządowych, stymulowania aktywizacji obywatelskiej, prowadzenia dialogu społecznego. Szeroki wachlarz konwersatoriów i warsztatów zorientowany jest na naukę planowania i ewaluacji działań w organizacjach i instytucjach, projektowania i realizacji badań zlecanych przez organizacje i instytucje zatrudniające, analizowania opinii publicznej i dyskursu publicznego, budowania strategii rozwoju, wykorzystywania nowych technologii i wdrażania innowacji oraz pracy zespołowej.

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie, jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

Absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne lub realizujące strategie marketingowe

Absolwent zna i potrafi wykorzystać programy komputerowe [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych oraz analiz danych jakościowych (m.in. Atlas.ti), zyskuje też:

 • umiejętność rozpoznawania, naukowego badania i analizy zjawisk społecznych
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania danych o charakterze naukowym, w tym, wykorzystywania naukowych baz danych
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metod i technik jakościowych oraz ilościowych w badaniach socjologicznych

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki badań.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.