KUL Logo

Socjologia (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia zatrudnienia w następujących placówkach: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. public relations, doradca personalny, specjalista ds. zasobów ludzkich (HR), doradca ds. reklamy, mediator, negocjator, badacz opinii publicznej, badacz – naukowiec, redaktor, copywriter

Studia w zakresie socjologi obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

– Animacja społeczności lokalnej

– Socjologia bezpieczeństwa publicznego

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia)
 • studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą angażować się w działalność prospołeczna w: wolontariacie, duszpasterstwie akademickim, Samorządzie Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola lub w studenckich kołach naukowych:  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie”, Koło Studentów Socjologii „Societas”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dwie specjalności, dzięki którym absolwent socjologii nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:
  • Animacja społeczności lokalnej
  • Socjologia bezpieczeństwa publicznego

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

 • znajomość słownictwa anglojęzycznego charakterystycznego dla zagadnień społecznych
 • umiejętność analiz statystycznych i teorii socjologicznych

 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych oraz analiz danych jakościowych (m.in. Atlas.ti)

 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metody i techniki jakościowej i ilościowej w badaniach socjologicznych
 • umiejętność przeprowadzenia rynkowego projektu badawczego
 • przygotowanie raportu z badań
 • analizowanie dane sondażowe

 • może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne, realizujące strategie marketingowe, prowadzących mediacje lub doradztwo personalne

Zasady rekrutacji

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu w obszarze nauk społecznych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: socjologia, praca socjalna, politologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.