KUL Logo

Retoryka stosowana – studia II stopnia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • nabycie wiedzy na temat różnych form prowadzenia dyskursu we współczesnym świecie
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w obszarze dyskursu dyplomatycznego i marketingowego
 • wypracowanie umiejętności pożądanych przez pracodawców: samodzielności, kreatywności i interdyscyplinarności
 • moderowanie pracy zespołowej i rozwijanie wielozadaniowości
 • nabywanie umiejętności prognozowania i planowania
 • przygotowanie do zawodów, w których umiejętności komunikacyjne stanowią podstawę funkcjonowania
 • doskonalenie kompetencji motywacyjnych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Uczestnictwo w organizowanych przez kierunek działaniach o wymiarze ogólnopolskim:

 • Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich,
 • Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Oratorskim,
 • ogólnopolskiej konferencji naukowej,
 • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla studentów oraz uczniów szkół średnich,
 • udział w projektach badawczych pracowników kierunku,
 • współpraca z instytucjami: Polskim Towarzystwem Retorycznym, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin.

Praktyki nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiówRealizowane w ramach dwóch modułów specjalistycznych

1. Moduł „Retoryka w dyskursie dyplomatycznym” przygotowuje do zapoznania się ze specyfiką:

 • umiejętności w zakresie stosowania strategii i taktyk dyplomatycznych
 • używania tytulatury i respektowania procedencji w dyskursie dyplomatycznym
 • kompetencji dotyczących wykorzystania etykiety w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności organizacji konferencji dyplomatycznych i spotkań okolicznościowych
 • umiejętności pisania i wygłaszania przemówień okolicznościowych oraz sztuki improwizacji w dyskursie dyplomatycznym
 • umiejętności stosowania technik paralelnej argumentacji retorycznej w dyskursie dyplomatycznym

2. Moduł „Retoryka w dyskursie marketingowym” przygotowuje do zapoznania się ze specyfiką:

 • kompetencji mnemotechnicznych w dyskursie marketingowym
 • moderowania marketingu politycznego
 • autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz kształtowania etosu marki
 • organizacji konferencji, wystąpień, spotkań biznesowych
 • budowania perswazyjnych przekazów reklamowych
 • wykorzystania strategii i technik negocjacyjnych w dyskursie marketingowym

Zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności:

 • komunikacji w zakresie perswazji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • świadomego używania komunikacji niewerbalnej, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • prowadzenia konwersacji w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe
 • wykorzystywania terminów grzecznościowych oraz stosowania etykiety i netykiety w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym
 • wystąpień publicznych z uwzględnieniem elementów akcji oratorskiej
 • kształtowania stylistyki języka biznesu

 • umiejętność używania międzynarodowego języka dyplomatycznego i biznesowego
 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych w ramach dodatkowych punktów ECTS

W ramach studiów doskonalimy:

 • umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia
 • inwencyjnego prognozowania i planowania
 • analitycznego, syntetycznego oraz generalizującego podejścia do rozwiązywania problemów

Doskonalimy umiejętności:

 • rozpoznawania i prognozowania potrzeb rynkowych z perspektywy komunikacji retorycznej
 • budowania komunikacyjnych strategii rozwoju biznesowegoZasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.