KUL Logo

European Union Law – Prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • kształcenia specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
 • pracy w zawodzie, m.in.: pracownik administracji europejskiej lub polskiej (specjalista w zakresie prawa Unii Europejskie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 60 godzin praktyk w instytucjach związanych ze sprawami europejskimi
 • możliwość zaangażowania w działalność Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność organizacji studenckich: udział w Kole Naukowym Euro-KUL, Prowadzenie bloga EUROpens,  uczestniczenie w projektach unijnych realizowanych na Uniwersytecie.

Instytut współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, Agencją Frontex, jednostkami administracji rządowej i samorządowej zarządzającymi funduszami unijnymi, Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa i innymi organizacjami pozarządowymi.

Udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja ścieżek specjalistycznych: ścieżka „Business Law” lub ścieżka „Diplomacy”
 • możliwość ukończenia kursów dodatkowych i uczestnictwa w zajęciach oferowanych w języku angielskim na Wydziale Prawa.

 • kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji oraz sztuki wystąpień publicznych
 • umiejętność przygotowania wniosku o wsparcie z funduszy unijnych
 • Consulting w zakresie dostosowania działania przedsiębiorstwa do regulacji prawnych Unii Europejskiej

 • udoskonalenie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu zawodowym
 • języki urzędowe Unii Europejskiej (konwersatorium obowiązkowe dla osób wybierających ścieżkę dyplomatyczną)
 • posługiwanie się językiem francuskim w dyplomacji

 

 • wykorzystywanie Unijnych baz Danych (EUR-Lex) oraz danych z EuroStatu

 • analiza zjawisk i struktur politycznych i prawnych w Europie

 • kompetencja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym
 • umiejętność aplikowania o środki unijne i zarządzania projektami

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki (absolwenci tego kierunku mają pierwszeństwo) lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach:administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą).