KUL Logo

Pedagogika (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

– Resocjalizacja z elementami mediacji sądowej

– Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki śródroczne w instytucjach związanych z realizowaną specjalnością
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie studentów w działalność prospołeczna: wolontariacie, w duszpasterstwie akademickim, w Samorządzie Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, w studenckich kołach naukowych: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie”, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Paidea” itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze w dziedzinie badań pedagogicznych i w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego
 • oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych
 • potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Absolwent:

 • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie
 • posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące rożnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem rożnych ujęć teoretycznych

 • umiejętność samodzielnego przygotowania prac zaliczeniowych oraz prezentacji multimedialnych na temat wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej i związanych z nią dyscyplin szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym publikacji anglojęzycznych znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • pogłębiona znajomość obsługi komputera i podstawowych programów informatycznych
 • podstawowa znajomość programów informatycznych stosowanych w zarządzaniu oświatą

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.