KUL Logo

Nauki o rodzinie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do następujących zawodów:

1. Asystent rodziny

2. Doradca i konsultat w poradniach małżeńsko-rodzinnych

3. Pracownik agend samorządowych do spraw rodziny

 

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej,
 • podjęcia studiów podyplomowych,
 • aplikowania do zawodu kuratora sądowego.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w poradniach specjalistycznych (świeckich i kościelnych) w wymiarze 60 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • Studenci mają możliwość odbywania:
  • praktyk/stażu w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
  • stażu w ramach programu „Najlepsi u Najlepszych”Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci zdobywają następujące kompetencje:

 • świadczenie usług asystentury rodzinnej,
 • prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i kościelnych,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w systemie pomocy społecznej,
 • nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć dla potrzeb poradnictwa narzeczonych i małżeństw w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego,
 • prowadzenie mediacji małżeńskich i rodzinnych,
 • podnoszenie kompetencji komunikacyjnych w małżeństwie i rodzinie.

Absolwent posiada:

 • umiejętności pracy zespołowej na rzecz małżeństwa i rodziny,
 • umiejętność audiowizualnej prezentacji problemów dotyczących małżeństwa i rodziny,
 • umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców, na różnych etapach rozwoju osobowego,
 • umiejętność zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych,
 • umiejętność zaprezentowania swojej kreatywności w publicznym prezentowaniu problematyki małżeńsko-rodzinnej,
 • umiejętność rozpoznawania i stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych w celu rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych.

Absolwent zdobywa kompetencje przedsiębiorcze w zakresie:

 • funkcjonowania gospodarstwa domowego jako podmiotu życia gospodarczego;
 • zarządzania finansami osobistymi i rodzinnymi.

Absolwent potrafi:

 • analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy interdyscyplinarnej wiedzy dostarczanej przez nauki o rodzinie,
 • sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką małżeńsko-rodzinną.

Absolwent potrafi:

 • poprawnie formułować problemy badawcze,
 • dobierać wiarygodne źródła danych do ich rozwiązania,
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań w celu rozwiązania podjętych zadań naukowo-badawczych,
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskiwanych informacji.Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.