KUL Logo

Nauki o rodzinie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie asystenta rodziny i kuratora społecznego oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół

Absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego lub pracy jako zawodowa rodzina zastępcza.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: zajęcia terenowe i praktyki pedagogiczne
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają: udział w projekcie EFS „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej”; włączanie się w inicjatywy tj.: Szlachetna Paczka, Gorący Patrol itp.; zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
 • nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć
 • prowadzenie negocjacji
 • prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
 • poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych
 • prowadzenie poradnictwa wychowawczego

 • umiejętność zaprezentowania swojej wiedzy, kompetencji, kreatywności
 • komunikatywności przez prowadzenie zajęć
 • znajomość podstawowych strategii komunikacyjnych i ich zastosowania
 • diagnoza środowiska i problemów społecznych
 • rozwiązywanie problemów społecznych
 • wdrażanie w życie nowych rozwiązań

 • dokonywanie diagnozy (analizy) i oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka), społeczności lokalnych
 • konstruowanie i prowadzenie prostych badań socjologicznych.

 • sporządzanie biznesplanu
 • prowadzenie rachunkowości
 • pozyskiwanie środków unijnych
 • zastosowanie prawa w samozatrudnieniu
 • rozumienie reguł biznesu

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.