KUL Logo

Nauki o rodzinie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

1. Asystenta rodziny 341207 (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1).

2. Koordynatora pieczy zastępczej 263508,

3. Wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

4. Opiekuna osoby starszej 341202

5. Asystenta osoby niepełnosprawnej 341201

6. Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego 63503

7. Specjalista pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447)

8. Pracownik w agendach samorządowych ds. rodziny

9. Pracy w poradniach małżeńsko-rodzinnych prowadzonych przez Kościół katolicki po uzyskaniu misji kanonicznej.

10. Absolwenci mogą także wykorzystać zdobytą wiedzę jako konsultanci biznesowi w przygotowaniu oferty produktów dla szeroko rozumianego życia rodzinnego, podnoszącego jego jakość.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej,
  • podjęcia studiów podyplomowych,
  • aplikowania do zawodu kuratora sądowego.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

  • praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją: 60 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

  • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiówAbsolwenci zdobywają następujące kompetencje: prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w placówkach pomocy społecznej, nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć dla potrzeb poradnictwa narzeczonych i małżeństw w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego na rzecz Kościoła katolickiego, prowadzenie negocjacji i mediacji małżeńskich i rodzinnych, prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i religijnych, poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych, prowadzenie poradnictwa wychowawczego na wszystkich etapach rozwojowych dziecka, prowadzenia pieczy zastępczej, interwencja kryzysowa na rzecz małżeństw i rodzin, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych w małżeństwie i rodzinie.


Absolwent posiada umiejętności w zakresie pracy zespołowej na rzecz małżeństwa i rodziny, posiada umiejętność audiowizualnej prezentacji problemów w ramach kierunku nauki o rodzinie w zakresie: ich opisu i rozwiązywania. Posiada umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców, na różnych etapach rozwoju osobowego. Posiada umiejętność zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych. Absolwent posiada umiejętność zaprezentowania swojej kreatywności w publicznym prezentowaniu problematyki nauk o rodzinie.

Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania i stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych w celu rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych.


Możliwość udziału w Projekcie „Cool Careers” realizowanym w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w celu podniesienia poziomu przygotowania do wejścia na rynek pracy, w tym usprawnianie kompetencji w obszarze Personal Branding i przedsiębiorczości.

Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych studenta w ramach zajęć obowiązkowych i fakultatywnych: Zarządzanie finansami rodziny z elementami etyki chrześcijańskiej (warsztaty). Etyka konsumencka a rozwój moralny człowieka (wykład fakultatywny), ramach których absolwent zdobywa kompetencje w zakresie:

  • funkcjonowania gospodarstwa domowego jako podmiotu życia gospodarczego;
  • postawy przedsiębiorczej (ogólnie pojętej zaradczości) dla funkcjonowania rodziny.
  • zarządzania finansami osobistymi i rodzinnymi.
Potrafi analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy kierunku nauk o rodzinie oraz sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk właściwych dla kierunku studiów, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.


Absolwent potrafi poprawnie formułować problemy badawcze, dobierać wiarygodne źródła informacji do ich rozwiązania zgodnie z regułami nauk o rodzinie, potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskiwanych informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań w celu rozwiązania podjętych zadań naukowo-badawczych.Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.