KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia muzykologiczne II stopnia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzone są w dwóch obszarach kształcenia:

 • obszar nauk humanistycznych (dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia)
 • obszar sztuki muzycznej (dziedzina: sztuki muzyczne, dyscyplina: dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki).

Studia przygotowują do:

 • uzyskania kwalifikacji muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe); może on pełnić funkcję organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich
 • pracy w zakresie teorii muzyki i krytyki muzycznej jako muzykolog-badacz kultury muzycznej, etnomuzykolog, krytyk muzyczny, ekspert w dziedzinie budowy i konserwacji organów, animator życia muzycznego, bibliotekarz muzyczny, edytor wydawnictw muzycznych i muzykologicznych

Instytut prowadzi dwie specjalności:

 • teoria muzyki i krytyka muzyczna
 • muzyka kościelna
  Studenci zobowiązani są do wyboru jednej z nich pod koniec I semestru I roku studiów.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie muzykologii uprawnia do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Studenci muzykologii realizują swoje talenty w zespołach i w ramach działalności indywidualnej zdobywając nagrody na konkursach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Instytut Muzykologii zapewnia studentom stałe korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin).
 • Instytut Muzykologii posiada Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego, gdzie zdeponowano 25.000 nagrań ludowych śpiewów religijnych z całej Polski oraz innych krajów (Ukraina, Białoruś, Litwa oraz Indonezja), które stanowią źródło dla badań naukowych. Uznaje się, że jest to największy zbiór ludowych śpiewów religijnych w Europie.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w ramach specjalności: teoria muzyki i krytyka muzyczna (praca instytucji kultury i mediów muzycznych oraz ich zadania w przestrzeni społecznej)
 • praktyki zawodowe w ramach specjalności: muzyka kościelna (akompaniament liturgiczny, prowadzenie zespołów chóralnych, wokalno-instrumentalnych oraz chorałowych)

Praktyki nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Muzykologii, Chóru Akademickiego.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodach: muzykologa-badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych; Merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego. Przygotowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2+
 • znajomość podstawowa łaciny

 • zdobywane podczas zajęć z zakresu: Dydaktyka i multimedia (konwersatorium); Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (ćwiczenia).

 • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew, prowadzenie zespołów chóralnych i wokalno-instrumentalnych oraz scholi liturgicznej) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych

Kwalifikacja na podstawie:

a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego);

b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).