KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia muzykologiczne II stopnia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzone są w dwóch obszarach kształcenia:

 • naukowym (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o sztuce)
 • artystycznym i pedagogicznym (dziedzina sztuki, dyscyplina: sztuki muzyczne, zakres: dyrygentura; instrumentalistyka; kompozycja i teoria muzyki; wokalistyka. Specjalność: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia)

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, etnomuzykologa, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego (dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego).

Zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna uzyskuje po ukończeniu studiów licencjackich kwalifikacje muzyka kościelnego II kategorii.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie muzykologii uprawnia do: ubiegania się o przyjęcie do tzw. Szkoły doktorskiej.

PROGRAM STUDIÓW

 • Uzyskania kwalifikacji muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe); dające uprawnienia do pełnienia funkcji organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach. Instytut Muzykologii zapewnia studentom korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin, fortepian).
 • Podjęcia pracy wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie teorii muzyki i krytyki muzycznej jako muzykolog-badacz kultury muzycznej, etnomuzykolog, krytyk muzyczny, ekspert w dziedzinie budowy i konserwacji organów, animator życia muzycznego, bibliotekarz muzyczny, edytor wydawnictw muzycznych i muzykologicznych.
 • Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia uzyskuje profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia. Program przygotowania pedagogicznego realizowany jest zgodnie z Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012 r.). Wiedzę praktyczną z zakresu specyfiki pracy nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia student zdobywa w czasie praktyk pedagogicznych w szkołach muzycznych.
 • Kontynuowania nauki w Szkołach doktorskich lub na studiach podyplomowych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane na studiach II stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu magistra pozwala na podjęcie studiów w Szkole doktorskiej kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora, który umożliwia podjęcie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych w obszarze historii-muzykologii.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe: praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych I i II stopnia

Praktyki nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Koła Naukowego Studentów Muzykologii, Chóru Akademickiego.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 1. przygotowanie do pracy w zawodach: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, etnomuzykologa, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych.
 2. uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych (przedmioty teoretyczne) w szkołach muzycznych I i II stopnia.
 3. uprawnienia do pracy w zawodzie muzyka kościelnego: pełnienia funkcji organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych (kwalifikacje muzyka kościelnego I kategorii, najwyższe) oraz wiedza, umiejętności i kompetencje społecznie w zakresie animacji życia liturgiczno-muzycznego w kościołach.

 1. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej niezbędnej w pracy nauczyciela (uwzględniające m.in. aspekty psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie, psychologii wychowawczej uczniów szkół muzycznych oraz psychodydaktyki pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo).
 2. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie aktywności na polu naukowym i artystycznym niezbędne w zawodzie badacza – muzykologa, krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego. Nabyte kompetencje obejmują również umiejętność podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole.

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2+

 • zdobywane podczas zajęć z zakresu: Komputerowa edycja partytury muzycznej

 • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw naukowych i artystycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych

Kwalifikacja na podstawie:

a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego);

b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).