KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • uzyskania kwalifikacji muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe); może on pełnić funkcję organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich
 • nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia: historia muzyki z literaturą muzyczną, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki

Możliwość realizacji dwóch specjalności do wyboru: teoria muzyki i krytyka muzyczna oraz muzyka liturgiczna.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie muzykologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyka zawodowa w instytucjach Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Redakcja Annales Lublinenses pro musica sacra, Additamenta musicologica lublinensia oraz w ramach praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej i szkole muzycznej
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Muzykologii, Chóru Akademickiego.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodach: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego; Merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego. Przygotowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole

 • znajomość wybranego języka nowożytnego
 • znajomość podstawowa łaciny (klasycznej i kościelnej)

 • zdobywane podczas zajęć z zakresu: Dydaktyka i multimedia (konwersatorium);
 • komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (ćwiczenia).

 • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew chóralny, monodia liturgiczna) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych

Kwalifikacja na podstawie:

a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego);

b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).