KUL Logo

Matematyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • uzyskania pogłębionej wiedzy z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań
 • pracy w zawodach: Programista, Analityk danych, Statystyk, Doradca finansowy

Tytuł magistra w zakresie matematyki uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna aktywność: wystąpienia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, pomoc w organizacji Lubelskich Dni Informatyki, działalność w ramach kół naukowych, itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalność informatyczna: programowanie i systemy sieciowe
 • specjalność ekonomiczno-finansowa

Absolwent dobrze zna możliwości sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i potrafi stosować nowoczesne narzędzia informatyki.

 • umiejętność publicznych prezentacji własnych osiągnięć
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy w zespole i przyjmowania w nim różnych ról: przydzielania zadań, koordynacji pracy grup pracowników, itp.
 • umiejętność publicznych prezentacji dokonań własnych i zespołowych
 • umiejętność logicznego myślenia, analizowania problemów i proponowania nowych rozwiązań
 • działalność w życiu publicznym zgodna z zasadami etyki

 • absolwent dobrze rozumie teksty matematyczne w języku angielskim

 • ogólna wiedza z zakresu komputerowych aplikacji użytkowych
 • poznanie metod komputerowego modelowania i symulacji, oraz zapisu wzorów matematycznych i tworzenia wykresów

 • statystyczna analiza danych
 • wizualizacja i raportowanie
 • wielowymiarowa analiza danych
 • obsługa baz danych
 • analiza obrazów
 • modelowanie i analiza finansowa

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. usługi tworzenia stron WWW
 • tworzenie oprogramowania komputerów i urządzeń mobilnych
 • doradztwo finansowe
 • prowadzenie agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • prowadzenie kursów dokształcających z dziedziny matematyki i informatyki dla uczniów szkół, itp.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: matematyka, informatyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.