KUL Logo

Kognitywistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • zrozumieć ludzki umysł w relacji do systemu biologicznego (mózgu, środowiska naturalnego) oraz w relacji do systemu kultury (język, technologie, systemy informatyczne i formalne). Student zapoznaje się z technikami operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, technikami łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, technikami komunikacyjno-retorycznymi;
 • szerokie możliwości na rynku pracy, np. w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie,itp.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność społeczna w organizacjach studenckich m. in. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL http://kognitywistyka.kul.pl/kolonaukowe/Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kompetencje dla ścieżki edukacyjnej: Umysł społeczny- procesy poznawcze

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza pogłębione badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację);
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA

Kompetencje dla ścieżki: Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana

Absolwent:

 • posiada umiejętność w stopniu pogłębionym wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej

Absolwent:

 • potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne,
 • umie zająć stanowisko w podstawowych dyskusjach światopoglądowych;
 • jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty;
 • ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego

Absolwent:

 • posiada na wysokim poziomie umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji;
 • potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source.

Absolwent:

 • projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację);
 • potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania,
 • potrafi wskazać i opisać uwarunkowania różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.