KUL Logo

Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

  • zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskie

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier inżynierii środowiska.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

  • obowiązkowe – praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
  • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli, PROGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, Józefa Hausner, Zbiórka i transport odpadów komunalnych i pokrewnych, Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów Ratar Sp. z o.o., Urząd Miasta Stalowa Wola, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

  • wiedza i umiejętności uzyskane podczas realizacji specjalizacji: Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie

  • umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
  • znajomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji

  • umiejętności korzystania z literatury fachowej także w językach obcych, posługiwania się poprawnym i zrozumiałym wybranym językiem obcym
  • umiejętności przygotowania prezentacji ustnej w języku obcy

  • umiejętność stosowania ilościowych metod opisu i wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem programów komputerowych przy opracowaniach statystycznych

  • umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego

Zasady rekrutacji

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu: w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.