KUL Logo

Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zadań z zakresu inżynierii środowiska dotyczących inżynierii
  wodnej, inżynierii sanitarnej, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz
  kształtowania i ochrony środowiska. Absolwenci mogą być zatrudniani w
  firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach
  gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i
  samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
  instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem
  środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie
  Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Regionalne
  Zarządy Gospodarki Wodnej, zarządy parków narodowych i parków
  krajobrazowych, w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np.
  Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie
  wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia
  nauczycielskiego, także podstawowym i ponadpodstawowym; w firmach
  konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach
  zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii
  Europejskiej.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska uprawnia
do:

 • ubiegania się o przyjęcie: na studia doktoranckie oraz kontynuowania nauki na
  studiach podyplomowych.

Absolwent po spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) może ubiegać się o uprawnienia
budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Istnieje możliwość odbywania staży w ramach realizowanych projektów
badawczych, aplikacyjnych lub instytucji współpracujących.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności dające mu podstawy do
projektowania oraz rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych
i organizacyjnych związanych z korzystaniem, ochroną i przekształcaniem
zasobów naturalnych ukierunkowane w jednej z dwóch specjalizacji:

 • zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

Absolwent posiada umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne
role od lidera do wykonawcy, m. in. systemowych projektów inżynierskich,
negocjacji środowiskowych. Charakteryzuje go znajomość pozatechnicznych
aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.

Cechuje go umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z
uwzględnieniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego. Ma
przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
w odniesieniu do branży; znajomość metod planowania strategicznego.

Absolwent posiada umiejętność stosowania ilościowych metod opisu i
wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem programów komputerowych
przy opracowaniach statystycznych i projektowych.

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać
oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i
narzędzia badań.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja – semestr zimowy 2020/2021!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska i ochrona środowiska.

Wyżęj wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:nauki ścisłe i przyrodnicze lub nauki inżynieryjno-techniczne.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.