KUL Logo

Gospodarka przestrzenna

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • pracy w jednostkach administracji samorządowej jako pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją
 • pracy analityka gospodarki przestrzennej w różnych instytucjach gospodarczych lub politycznych
 • pracy w firmach konsultingowych i doradczych oraz instytucjach badawczo-rozwojowych
 • pracy jako wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora gospodarki i ochrony środowiska

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia dzięki współpracy z jednostkami zewnętrznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, aktywistami miejskimi poprzez udział: w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów, planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych w instytucjach, opracowywanie wniosków i uwag do planów, podejmowanie inicjatyw społecznych np. Budżet Obywatelski.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do opracowywania dokumentów planistycznych
 • opracowywania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ich rewitalizację
 • sporządzania dokumentów mających na celu ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • planowanie rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych
 • przygotowanie do zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym jednostek
 • opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej
 • prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele

 • kompetencje do pełnienia roli doradcy i negocjatora w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych, godzenia interesów różnych grup społecznych oraz w zakresie współpracy regionalnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole, a także koordynacji pracy różnych agend
 • umiejętność prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz kreowania wizerunku profesjonalisty

 • umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych AutoCAD 2D i 3D, Scilab, wykorzystywania systemu GIS

 • umiejętność przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzeni, analiz gospodarczych i wycen
 • umiejętność stosowania nowatorskich rozwiązań planistycznych, projektowych

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie: opracowywania projektów dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych, opracowywania dokumentacji specjalistycznych i ekspertyz
 • koordynacji interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami

Zasady rekrutacji

Rekrutacja od grudnia 2019 – semestr zimowy 2019/2020!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.