KUL Logo

Filozofia – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • w sposób pogłębiony kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
 • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

http://www.philosophy.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera działalność w pracach samorządu oraz Koła Filozoficznego Studentów KUL. Koło integruje życie studentów Filozofii, podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz pracach wydawniczych i naukowych.

Od ponad 50 lat Koło Filozoficzne Studentów KUL organizuje Ogólnopolski Tydzień Filozoficzny, który skupia środowiska filozoficzne z całego kraju i jest jednym z najważniejszych wydarzeń filozoficznych w Polsce.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki

 • zajmowanie stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • poddanie analizie i krytyce dyskutowane tezy
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego jak i cudzego stanowiska
 • umiejętność znajdowania rozwiązania problemów filozoficznych, posiadanie treningu w porównywaniu założeń systemów filozoficznych oraz ich konsekwencji
 • umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role

 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2
 • umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych z wybranego języka obcego

 • posługiwanie się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)

 • umiejętność doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.