KUL Logo

Filologia słowiańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • pracy w charakterze tłumacza programów audiowizualnych (w tym  dla osób w dysfunkcją wzroku) m.in. na potrzeby telewizji, festiwali filmowych
 • pracy jako asystenta w instytucjach kultury, urzędach miasta współpracujących z Rosją, Ukrainą lub Białorusią
 • zatrudnienia w charakterze specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • pracy w charakterze pilota lub tłumacza w sektorze usług turystycznych
 • podjęcia pracy w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkole doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  tłumaczeniowej  (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych

Praktyki nadobowiązkowe

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja specjalizacji zawodowych pozwala zdobycie kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych i audiowizualnych w parach językowych: rosyjski-polski, ukraiński-polski.

 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie oraz znajomość zasady skutecznej autoprezentacji

 • znajomość języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie C2+
 • znajomość specjalistycznego języka rosyjskiego /ukraińskiego w zakresie turystyki, terminologii celnej, ekonomii i prawa

 • umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 • umiejętność zastosowania nowych technologii w pracy dydaktycznej

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej, rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich;

b) absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.