KUL Logo

Filologia słowiańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia to kontynuacja nauki języków: rosyjskiego i ukraińskiego. Studenci realizują także dwie specjalizacje: nauczycielską (kontynuacja) i tłumaczeniową.

Studia przygotowują do:

 • pracy w charakterze tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, dokumentacji celnej, turystyki, filmu – realizując specjalizację tłumaczeniową
 • pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej – realizując specjalizację nauczycielską

Wejście absolwentów filologii słowiańskiej na rynek pracy wspierają:
– projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” zapewniający zarówno rozwój kompetencji miękkich jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe;
– organizacja seminarium „Filolog na rynku pracy” umożliwiającego nawiązanie kontaktów z lokalnymi pracodawcami;
– współpraca ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Lubelszczyzny.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:

– specjalizacja tłumaczeniowa – 150 godzin praktyk tłumaczeniowych

– specjalizacja nauczycielska – dodatkowo odbywają praktyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • realizacja specjalizacji zawodowych pozwala zdobycie kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych i audiowizualnych w parach językowych: rosyjski-polski, ukraiński-polski.

 • umiejętność skutecznego komunikowania się w grupie oraz znajomość zasady skutecznej autoprezentacji

 • znajomość języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie C2+
 • znajomość specjalistycznego języka rosyjskiego /ukraińskiego w zakresie turystyki, terminologii celnej, ekonomii i prawa

 • umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 • umiejętność zastosowania nowych technologii w pracy dydaktycznej

 • znajomość elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich

b) absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym

Kandydaci bez certyfikatu zobowiązani są do uzyskania pozytywnej oceny z testu kompetencji językowych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.