KUL Logo

Filologia niderlandzka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

W trakcie studiów magister­skich szczególną uwagę przywiązuje się do tłumaczeń ust­nych i pisemnych z i na język niderlandzki, oraz do komuni­kacji w języku niderlandzkim w sektorze biznesu (specja­lizacja Komunikacja niderlandzkojęzyczna w biznesie).

Tytuł magistra w zakresie filologii niderlandzkiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • obowiązkowe: obejmuje 60 godzin i może odbyć się w polskiej, flamandzkiej lub nider­landzkiej firmie lub instytucji, można odbyć go także podczas pobytu na wymianie Erasmus w Holandii czy Flandrii lub w przedstawicielstwach firm holenderskich lub fla­mandzkich w Polsce

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra wyższego szczebla w sektorze biznesu.

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • pogłębiona umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka, z zastosowaniem technik audiowizualnych

 • język niderlandzki i język niderlandzki biznesowy na poziomie C1/ C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (umiejęt­ności językowe z języka niderlandzkiego w zakresie wybra­nych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka, zgodne z wymaganiami okreś­lonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

 • umiejętność korzystania z typowych komunikatorów siecio­wych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych i z podstawowych funkcji meto­dy zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka

 • samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia niderlandzka.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.