KUL Logo

Filologia klasyczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy tłumacza tekstów z języków starożytnych
 • podejmowania prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym i popularnonaukowym

Ponadto umożliwiają wykonywanie zawodów:

 • referenta, sekretarza w departamentach kultury Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miasta
 • bibliotekarza (zwłaszcza w dziale rękopisów i starodruków)
 • w branży turystycznej

Tytuł magistra w zakresie filologii klasycznej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera stała współpraca Instytutu Filologii Klasycznej z Polonią grecką i możliwość odbywania przez studentów warsztatów w Atenach.

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji konferencji, wydarzeń kulturalnych w ramach działalności Koła Klasyków KUL i Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość kultury i historii antycznej
 • przekładu tekstów greckich i łacińskich
 • literaturoznawstwa i językoznawstwa
 • analizy i interpretacji dzieł literackich

 • kompetencje retoryczne
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów antycznych
 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi

 • znajomość języka łacińskiego i starogreckiego na poziomie zaawansowanym
 • ogólna znajomość języka angielskiego

 • obsługa specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;

b) absolwenci z dyplomem licencjata/magistra innego kierunku – pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.