KUL Logo

Filologia angielska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej/szkole średniej – absolwenci ze specjalizacją nauczycielską
 • wykonywania zawodu tłumacza
 • wykonywania zawodu wydawcy, organizatora i propagatora kultury krajów anglojęzycznych

 

Tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich na kierunku literaturoznawstwo lub językoznawstwo

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej:

– praktyka śródroczna (obserwacyjna),

– praktyka ciągła w szkole ponadpodstawowej,

– obowiązkowe praktyki translatorskie dla specjalizacji przygotowującej do wykonywania zawodu tłumacza na studiach stacjonarnych

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Wejście absolwentów filologii na rynek pracy ułatwia projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” wspierający zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT

 • umiejętność komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny/techniczny/humanisty/mediów

 • obsługa programów wspomagających tłumaczenie
 • zastosowanie nowych technologii w pracy dydaktycznej oraz narzędzi specyficznych dla humanistyki cyfrowej, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa korpusowego

 • analiza tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • umiejętność kontynuacji samokształcenia przez całe życie

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.