KUL Logo

Filologia angielska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego – absolwenci ze specjalizacją nauczycielską
 • wykonywania zawodu tłumacza
 • wykonywania zawodu wydawcy, organizatora i propagatora kultury krajów anglojęzycznych

 

 • Specjalizacja nauczycielska na II stopniu studiów dziennych stacjonarnych przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych, włączając w to szkoły wyższe na studiach I i II stopnia. Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Studenci uczestniczą również w praktykach nauczycielskich (obserwacje oraz prowadzenie lekcji).
 • Specjalizacja translatorska wprowadza do tematyki tłumaczeń, organizacji warsztatu tłumacza, procesu tłumaczenia, procesów zdobywania i wykorzystywania informacji i wiedzy oraz problematyki funkcjonowania rynkowego tłumaczy.
  Studenci uczestniczą w dwóch typach zajęć z tłumaczenia pisemnego specjalistycznego w podziale na poziomy zaawansowania. Na niższym poziomie zajmujemy się: marketingiem, zarządzaniem i prawem w biznesie, ekologią, publicystyką. Na wyższym: techniką i technologiami, medycyną i tekstami z zakresu humanistyki.
 • Dodatkowe wsparcie w stanowi kurs praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) w zakresie języków specjalistycznych – powiązanego tematycznie z zajęciami przekładu specjalistycznego.

Tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich na kierunku literaturoznawstwo lub językoznawstwo

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej:

– praktyka śródroczna (obserwacyjna),

– praktyka ciągła w szkole ponadpodstawowej,

– obowiązkowe praktyki translatorskie dla specjalizacji przygotowującej do wykonywania zawodu tłumacza na studiach stacjonarnych

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Wejście absolwentów filologii na rynek pracy ułatwia projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” wspierający zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT

 • umiejętność komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny/techniczny/humanisty/mediów

 • obsługa programów wspomagających tłumaczenie
 • zastosowanie nowych technologii w pracy dydaktycznej oraz narzędzi specyficznych dla humanistyki cyfrowej, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa korpusowego

 • analiza tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • umiejętność kontynuacji samokształcenia przez całe życie

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.