KUL Logo

Biotechnologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie biotechnologii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

– Biotechnologia związków bioaktywnych

– Biotechnologia eksperymentalna

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

nadobowiązkowe:

– praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych lub innych

– oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Studenci, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu biotechnologii, biochemii i biologii molekularnej w sposób wykraczający poza obowiązujący program studiów mogą uczestniczyć w działalności Koła Biotechnologii KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pogłębiona wiedza z zakresu: biochemii, mikrobiologii i biologii; statystyki umożliwiającej opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych; w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii
 • umiejętność napisania procedury badawczej oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych w wykonywaniem zawodu oraz  świadomość konieczności etycznego postępowania podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych
 • wiedza w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii,
 • wiedza na temat systematycznych rozwiązań zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik i narzędzi badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, w szczególności w biotechnologii
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji procesów przyrodniczych oraz analizy i weryfikacji wyników badań doświadczalnych
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie doświadczenia lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie podstawowych analiz diagnostycznych

 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje)
 • planując eksperyment naukowy potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania
 • potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role

 • znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w jęz. angielskim
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim
 • rozumienie i śledzenie literatury naukowej

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w biotechnologii

 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł

 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Kandydaci przyjmowani na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, powinni osiągnąć kierunkowe efekty kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia:

a) nauk przyrodniczych

b) nauk technicznych

c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.