KUL Logo

Biotechnologia – studia II stopnia (grupa w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie biotechnologii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

– Biotechnologia związków bioaktywnych

– Biotechnologia eksperymentalna

Studia przygotowują do:

podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • 3 miesięczne, płatne staże dla minimum 35% absolwentów, (wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej plus dopłata do zakwaterowania) umożliwiające płynne wejście na rynek pracy
 • możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej
 • praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych lub innych (oferta dostępna w Biurze Karier KUL) – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • oferta praktyk i wizyt studyjnych w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Studenci, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę mogą uczestniczyć w działalności Koła Biotechnologii KUL (m.in. mogą brać udział w organizowaniu konferencji naukowych oraz pracach badawczych prowadzonych na Wydziale)Kompetencje zdobywane w trakcie studiów • wiedza z zakresu: biochemii, mikrobiologii i biologii; statystyki umożliwiającej opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych;
 • umiejętność napisania procedury badawczej oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących
 • etyczne postępowanie podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych
 • wiedza w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii,
 • wiedza na temat zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego
 • możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu: „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik i narzędzi badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, w szczególności w biotechnologii
 • dodatkowe darmowe i certyfikowane kursy: „Zaawansowane techniki chromatograficzne” i „Cytometria przepływowa”,
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji procesów przyrodniczych oraz analizy i weryfikacji wyników badań doświadczalnych
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie podstawowych analiz diagnostycznych

 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje)
 • planując eksperyment naukowy potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania
 • potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role
 • studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych potwierdzanych stosownym dyplomem zajęciach: „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”, „Efektywna komunikacja”, „Praca w zespole”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kurs liderów”

 • znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w języku angielskim
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim
 • rozumienie i śledzenie specjalistycznej literatury naukowej w języku angielskim
 • umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w środowisku pracy możliwość udziału w potwierdzonym odpowiednim dyplomem kursie: „Specjalistyczny biologiczny język angielski”


 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w biotechnologii


 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł

 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej
 • zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomi i samozatrudnienia kończące się osobnymi dyplomami: „Podstawy ekonomi dla nieekonomistów”; „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”, „Zarządzanie projektami”


Zasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Kandydaci przyjmowani na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, powinni osiągnąć kierunkowe efekty kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia:

 • a) nauk przyrodniczych
 • b) nauk technicznych
 • c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.