KUL Logo

Bioanalytical Technologies

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: analityk laboratoryjny, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biotechnolog, biolog, laborant w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w laboratoriach  kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

bioanalytical.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w laboratoriach zakładów przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych – miejsca praktyk są zagwarantowane w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących przy tworzeniu i prowadzeniu kierunku (Grupa Adamed, Biomaxima S.A, Stacja Chemiczno-Rolnicza, Grupa Azoty) i w innych – w ramach  oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • praca w zespołach projektowych, opracowujących rozwiązania dla firm z branży biotechnologicznej, finansowana przez Uczelnie ze środków Unijnych w ramach projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II”,
 • możliwości odbywania płatnych oraz bezpłatnych staży w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z kierunkiem studiów m.in. w ramach Konwentu Pracodawców.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: technik analitycznych i narzędzi badawczych opartych na, i wykorzystywanych w naukach biologicznych

 • wiedza z zakresu: biologii i analizy statystycznej  umożliwiającej świadome i zaawansowane stosowanie i wdrażanie technik analitycznych
 • wiedza w zakresie zasad planowania prac z wykorzystaniem technik i narzędzi analitycznych stosowanych w zakresie nauk biologicznych i zarządzania ryzykiem
 • znajomość zasad postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych wynikających z etyki zawodowej i regulacji prawnych
 • wiedza na temat systemów zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktów w biotechnologii i farmacji i zasad akredytowania laboratoriów
 • wiedza z innych dyscyplin niezbędna do pracy w nowoczesnych laboratorium analitycznych, np. optyki, matematyki, informatyki i programowania
 • znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i analizowania rynku produktów i usług biotechnologicznych

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik analitycznych i narzędzi badawczych  w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i ośrodkach badawczo rozwojowych
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji danych oraz analizy i weryfikacji wyników
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie analiz  środowiskowych z zakresu fitochemii, biochemii i oceny jakości środowiska (wód, powietrza i gleby)
 • stosowanie zaawansowanych technologi informatycznych, programowania, machine learning, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, praca w zespołach interdyscyplinarnych w ramach biotechnologii 2.0
 • umiejętność przygotowania procedury badawczej, raportów oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących, wniosków o finansowanie projektów naukowych i wdrożeniowych, zgłoszeń patentowych
 • umiejętność sformowania problemów i wyznaczenia celów badawczych i komercyjnych, zaplanowania realizacji i zarządzanie ryzykiem
 • umiejętność analizy trendów rozwojowych w branży, planowanie i rozwijanie swoich kompetencji i ścieżki kariery

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego w tym specjalistycznego słownictwa w różnych działach biologii, statystyki i analityki
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje) w języku ojczystym i angielskim
 • potrafi współdziałać i pracować w zespołach branżowych, interdyscyplinarnych i międzynarodowych przyjmując w nich różne role
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim, tworzenie wniosków grantowych i raportów w pracy zawodowej

 • znajomość zasad przedsiębiorczości
 • identyfikacji, ewaluacji i zarządzania ryzykiem w aktywności zawodowej
 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie bioanalityki
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej
 • w trakcie zajęć praktycznych szczególną uwagę przywiązuje się do uzyskiwania kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i cenionych na rynku pracy, takich jak: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej, diagnostycznej i kontrolnej oraz analizy i opracowania wyników
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w laboratoriach analitycznych
 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł
 • umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych
 • posiada umiejętność planowania i opisywania  procedur oraz przygotowywania raportów

 • posiada wiedzę z biochemii, mikrobiologii i biologii oraz statystyki umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników
 • zna i wykorzystuje metodę twórczego rozwiązywania problemów „design thinking”
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biochemii, analizy próbek biologicznych
 • potrafi zaplanować eksperyment naukowy i określić priorytety w jego realizacji
 • postępuje etycznie podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych

Zasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, genetyka, bioinżynieria i pokrewne.

Wyżej wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze
 • nauki inżynieryjno-techniczne
 • nauki rolnicze

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest również złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.