KUL Logo

Administracja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 120 godzin – po I roku studiów
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Aktualnie studenci biorą udział w stażach w ramach projektu:

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018 r.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do pracy w administracji ochrony środowiska, administracji transgranicznej, samorządzie terytorialnym, administracji gospodarczej
 • znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy) oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą
 • znajomość różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i zarządzania

 • posługiwanie się językiem prawniczym
 • umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zorientowanie na cele, umiejętność ich wyznaczania
 • umiejętności tworzenia planów i rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy w małych grupach
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • obsługa prawniczych baz danych LEX i Legalis

 • analiza i synteza tekstów prawnych i naukowych, informacji prasowych

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie administracji;
 • absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru kształcenia nauk społecznych lub humanistycznych (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo).

kwalifikacja na podstawie:

 • a) konkursu ocen na dyplomie;
 • b) rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki:
 1. średnia ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5;
 2. ocena z egzaminu licencjackiego co najmniej 3,5.

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

 • 1. Prawoznawstwo
 • 2. Ustrojowe prawo administracyjne
 • 3. Prawo administracyjne – część ogólna
 • 4. Postępowanie administracyjne.