KUL Logo

Administracja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: 120 godzin – po I roku studiów
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Aktualnie studenci biorą udział w stażach w ramach projektu:

„Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018 r.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do pracy w administracji ochrony środowiska, administracji transgranicznej, samorządzie terytorialnym, administracji gospodarczej
 • znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy) oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą
 • znajomość różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i zarządzania

 • posługiwanie się językiem prawniczym
 • umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji
 • zorientowanie na cele, umiejętność ich wyznaczania
 • umiejętności tworzenia planów i rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy w małych grupach
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • obsługa prawniczych baz danych LEX i Legalis

 • analiza i synteza tekstów prawnych i naukowych, informacji prasowych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru kształcenia nauk społecznych lub humanistycznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki:

– średnia ocen ze studiów co najmniej 3,5

– ocena z egzaminu licencjackiego co najmniej 3,5

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

 • Prawoznawstwo

 • Ustrojowe prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne – część ogólna

 • Postępowanie administracyjne