KUL Logo

Teologia A – dla alumnów

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego, duszpasterskiej

Studenci uzyskują wykształcenie w stopniu magistra nauk teologicznych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (A-MSD – Lublin)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (A-WSD – Kielce)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (A-WSD – Radom)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (A-WSD – Sandomierz)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia poprzez działania o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz ewangelizacyjnym:
  • w parafiach
  • grupach duszpasterskich
  • podczas obozów wypoczynkowych i formacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • wyjazdów integracyjnych z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 • inne specjalistyczne – tj. posługa w sanktuariach, poradniach duszpasterskich, szpitalach i hospicjach oraz współczesnych miejscach niewiaryKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • teologiczne i pedagogiczne (mgr nauk teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym)

 • umiejętność komunikacji i mediacji
 • sztuka słuchania
 • homiletyka

 • znajomość zaawansowana wybranego języka nowożytnego (czytanie, rozumienie, mówienie, pisanie)
 • znajomość podstawowa (czytanie i rozumienie) – łacina, greka, hebrajski

 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w dydaktyce i ewangelizacji

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Literatura:

1) Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

2) Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia);

3) M. Remery, Tweetując z Bogiem, T. 1,2, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2015;

4) Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 lub nowsze wydania.

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin pisemny z podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).

Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):

a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego)

b) teologia moralna (25% wyniku końcowego)

c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego)

Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła. W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.

Literatura:

1) Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

2) Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia);

3) M. Remery, Tweetując z Bogiem, T. 1,2, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2015;

4) Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 lub nowsze wydania.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny (muzykologia) albo rozmowę kwalifikacyjną (teologia); egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”.