KUL Logo

Psychologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii wspierania jakości życia): psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej
 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii biznesu i przedsiębiorczości): trenera biznesu (coach), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psycholog transportu
 • zdobywania kompetencji: podstawy teoretyczne i empiryczne badań psychologicznych, analiza i interpretacja danych empirycznych, pomoc osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, organizacja i monitoring w zakresie procesów: diagnostycznego terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godzin
  • praktyka pedagogiczna: dotyczy studentów, którzy od III roku wybrali moduł: „Psychologia edukacji i komunikacji” – w wymiarze 150 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wsparcie zewnętrzne: działania realizowane w różnych formach wolontariatu, organizowane przez uniwersytet, organizacje pozarządowe, humanitarne, pożytku publicznego (działające jednorazowo, cyklicznie lub w sposób ciągły).

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, działa w sekcjach: arteterapii, psychologii klinicznej, osobowości, psychoterapii, rodziny, sądowej, twórczości, tanatopsychologii, rehabilitacji, psychoseksuologii, emocji i motywacji, resocjalizacji i readaptacji. KNSP organizuje ogólnopolskie, coroczne konferencje „Aktualia Psychologiczne”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • oferta umożliwia odbycie studiów na jednej z dwóch specjalności: „Psychologia wspierania jakości życia” lub „Psychologia biznesu i przedsiębiorczości”

W ramach każdej z nich od V-go semestru student dookreśla profil swoich zainteresowań, wybierając jeden z sześciu oferowanych modułów z przedmiotami wyróżniającymi jego dodatkowe kompetencje:

 • Psychologia kliniczna i osobowości
 • Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • Psychologia jakości życia
 • Psychologia edukacji i komunikacji
 • Psychologia społeczna i kulturowa
 • Marketing i reklama
 • Organizacja i zarządzanie
 • Doradztwo zawodowe
 • Mediacje w biznesie
 • Procesy grupowe i kulturowe
 • Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej

 • w zakresie autoprezentacji
 • w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • w zakresie prowadzenia negocjacji
 • w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • w zakresie wystąpień publicznych

 • lektoraty z języka nowożytnego

 • związane ze znajomością programów komputerowych specjalistycznych dla kierunku„Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne” oraz Bazy danych i arkusze kalkulacyjne, Pakiety statystyczne SPSS/Statistica

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)

c) biologia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.