KUL Logo

Psychologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia prowadzone są jako dwie odrębne specjalności:

 • Psychologia Wspierania Jakości Życia
 • Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii wspierania jakości życia): psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej
 • pracy w zawodzie (w zakresie psychologii biznesu i przedsiębiorczości): trenera biznesu (coach), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psycholog transportu
 • zdobywania kompetencji: podstawy teoretyczne i empiryczne badań psychologicznych, analiza i interpretacja danych empirycznych, pomoc osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, organizacja i monitoring w zakresie procesów: diagnostycznego terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godzin
  • praktyka pedagogiczna: dotyczy studentów, którzy od III roku wybrali moduł: „Psychologia edukacji i komunikacji” – w wymiarze 150 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wsparcie zewnętrzne: działania realizowane w różnych formach wolontariatu, organizowane przez uniwersytet, organizacje pozarządowe, humanitarne, pożytku publicznego (działające jednorazowo, cyklicznie lub w sposób ciągły).

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, działa w sekcjach: arteterapii, psychologii klinicznej, osobowości, psychoterapii, rodziny, sądowej, twórczości, tanatopsychologii, rehabilitacji, psychoseksuologii, emocji i motywacji, resocjalizacji i readaptacji. KNSP organizuje ogólnopolskie, coroczne konferencje „Aktualia Psychologiczne”.Unikatowe zajęcia i certyfikaty

Studenci mają do wyboru bogatą paletę unikatowych zajęć z zakresu:

 • diagnostyki osobowości, w tym: warsztaty praktycznych zastosowań teorii psychologicznych w interpretacji zachowań
 • treningu prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego
 • emisji głosu
 • psychologii internetu
 • modeli resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji – przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom
 • eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • psychodramy w szkoleniach rozwoju zawodowego
 • neuromarketingu
 • analizy efektywności procesu terapeutycznego
 • klinicznego studium przypadków
 • procedury mediacyjnej: struktura, techniki, biofeedback

Zajęcia, w których udział umożliwia zdobycie dodatkowych certyfikatów:

 • Diagnostyka Neuropsychologiczna
 • Metoda Konfrontacji z Sobą
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Test Plam Atramentowych (H. Rorschacha)
 • Test Kolorów (M. Lüschera)
 • Klasyczne i zaawansowane metody statystycznego opracowania danych empirycznych: (1) IBM – Predictive Solutions (SPSS Technology) oraz AMOS (Analysis of Moment Structures), (2) SEM ( Structure Equation Models), (3) NC (Neural Connection), (4) Data MiningMining

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 

Prowadzone są jako dwie odrębne specjalności, z dalszy podziałem na moduły:

Specjalność: Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ):

 • Moduł – Psychologia kliniczna i osobowości
 • Moduł – Psychologia edukacji i komunikacji
 • Moduł – Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • Moduł – Psychologia społeczna i kulturowa
 • Moduł – Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • Moduł – Psychologia jakości życia

Specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

 • Moduł – Marketing i Reklama
 • Moduł – Organizacja i Zarządzanie
 • Moduł – Doradztwo zawodowe
 • Moduł – Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
 • Moduł – Mediacje w biznesie
 • Moduł – Procesy grupowe i kulturowe

 • w zakresie autoprezentacji
 • w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • w zakresie prowadzenia negocjacji
 • w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • w zakresie wystąpień publicznych

 • lektoraty z języka nowożytnego

 • związane ze znajomością programów komputerowych specjalistycznych dla kierunku„Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne” oraz Bazy danych i arkusze kalkulacyjne, Pakiety statystyczne SPSS/Statistica

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.