KUL Logo

Prawo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują, a  uzyskany tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej, kuratorskiej,
 • podjęcia pracy w innych zawodach prawniczych takich jak: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk,
 • podjęcia pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski, do pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym
 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyki w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo (min. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, NIK, PKN Orlen S.A.)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
 • możliwość uzyskania certyfikatu mediatora, certyfikatu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Prawa
 • możliwość odbycia ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb aplikacji prawniczychKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, zdolność krytycznej analizy i syntezy wiedzy prawniczej, zwłaszcza w postaci rozwiązywania konkretnych problemów prawnych (kazusy)
 • umiejętność krytycznego myślenia i doboru informacji
 • umiejętność inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych
 • umiejętność sporządzania pism procesowych, umów itp.
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych

 • możliwość wyboru i uczestniczenia w zajęciach w językach obcych, lektoratach o profilu prawniczym,
 • możliwość udziału w zajęciach w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego, Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
 • możliwość udziału w wykładach gościnnych naukowców i specjalistów z zagranicy i poznania innych niż polski systemów prawa i terminologii z nimi związanej
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa, literatury itp. w celu podejmowania właściwych decyzji

 • umiejętność efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych (np. LEX, Legalis, HUDOC),
 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych związanych z Internetem (np. cyberprzestępczość, ochrona danych, handel elektroniczny)

 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka, lub filozofia, lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.