KUL Logo

Prawo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej
 • pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski, do pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyki w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Wsparcie zewnętrzne: działalność prospołeczna w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalność studencka w ramach Samorządu Studentów.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, rozwiązywania problemów prawnych;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych
 • umiejętność sporządzania pism procesowych, umów itp.
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych

 • zajęcia do wyboru w językach obcych, lektoraty o profilu prawniczym, zajęcia w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego, wykłady gościnne naukowców i specjalistów z zagranicy pozwalają na poznanie innych niż polski systemów prawa i terminologii z nimi związanej

 • analiza aktów prawnych i rozwiązywanie problemów prawnych

 • umiejętność korzystania ze specjalistycznych baz typu LEX, Legalis, HUDOC

 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego);

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.