KUL Logo

Prawo (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej ogólnej i specjalistycznej: sędziowskiej i prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej
  pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców
 • uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski
 • pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym
 • pracy w innych zawodach prawniczych, np.: rzecznik patentowy, ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk, kurator sądowy, pracownik działu obsługi prawnej

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych zajęć sadowych i praktyk kancelaryjnych oraz 4 tygodniowych praktyk zawodowych w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. we współpracy: z Sądem Rejonowym w Stalowej Woli, Urzędem Skarbowym w Stalowej Woli, wybranymi kancelariami prawniczymi w Stalowej Woli.

Wsparcie zewnętrzne:

 • działalność prospołeczna w ramach Biura Porad Prawnych, wolontariatu i duszpasterstwa akademickiego,
 • działalność studencka w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, w studenckich kołach naukowych: Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie” oraz grupie ELSA Stalowa Wola.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • formułowanie argumentów w debacie prawnej
 • analiza i ocena prawnych konsekwencji własnych działań gospodarczych (w tym związanych z podatkami i rynkami finansowymi)
 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawnych wraz z ich uzasadnieniem
 • zdolność do samodzielnego działania w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej
 • ocena trafności orzeczeń sądowych
 • krytyczna analiza działania prawodawcy i organów publicznych
 • budowanie postaw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego

 • operowanie językiem prawniczym
 • zdolność do poszukiwania kompromisu w sporze
 • umiejętność zawierania ugód
 • obrona własnego stanowiska
 • terminowe wykonywanie zadań
 • aktywny rozwój intelektualny
 • doskonalenie umiejętności praktycznych
 • przyjmowanie różnych ról w zespole

 • posługiwanie się w mowie i piśmie w sposób komunikatywny językiem nowożytnym (angielski, niemiecki)
 • znajomość łaciny prawniczej
 • doskonalenie posługiwania się w mowie i piśmie językiem angielskim o profilu podatkowym i karnistycznym

 • umiejętność korzystania ze specjalistycznych baz typu LEX, Legalis, HUDOC (informatyka prawnicza)

 • umiejętność sporządzania pism procesowych
 • tworzenie opinii prawnych w zakresie podstawowym
 • udzielanie porad i wskazówek prawnych

 • analizowanie umów handlowych w stopniu podstawowym
 • dokonywanie obliczeń podatkowych
 • znajomość różnych źródeł i mechanizmów finansowania działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.