KUL Logo

Prawo kanoniczne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego)

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: w kancelarii parafialnej lub prawnej czy kanonicznej/kurii diecezjalnej/sądzie kościelnym – podczas praktyk studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  przygotowanie w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego gruntowna wiedza prawno-kanoniczna

 • umiejętności przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji; komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentować wyniki badań
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego
 • umiejętność oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i fachowego słownictwa w zakresie prawa kanonicznego

 • znajomość portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość: System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)


Studia niestacjonarne

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)


Studia niestacjonarne

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.