KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: kierownik średniego szczebla, specjalista ds. analiz marketingowych, koordynator projektów, asystent kupca

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych; zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami; komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie zarządzania uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 120 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność studencką: Koła Przedsiębiorczości lub Koła Innowacji.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu:

 • funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych
 • zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami
 • komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych

 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • dyskusja na temat proponowanych rozwiązań; konstruktywne krytykowanie
 • argumentacja i perswazja
 • umiejętność organizacji pracy, planowanie

 • zajęcia do wyboru w języku angielskim: strategic planning, organizational culture management, leadership in management, corporate social responsibility, corporate identity management, research methods in business and management

 • umiejętność wykorzystania programu Microsoft Office Project
 • umiejętność wykorzystania programu CDN Optima
 • umiejętność stworzenia strony internetowej
 • umiejętność wykorzystania programu SPSS

 • umiejętność analizy danych statystycznych

 • zajęcia przygotowujące do samozatrudnienia: Przedsiębiorczość; Uruchamianie działalności gospodarczej

W ramach tego przedmiotu kształtowane są następujące kompetencje:

 • wybór formy prawnej działalności gospodarczej
 • wybór przedmiotu działalności
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowanie biznesplanu
 • planowanie finansowe

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:

a) matematyka

b) geografia lub historia

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.