KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • kierownika zespołu w organizacjach różnego typu;
 • koordynatora projektów;
 • przedstawiciela handlowego.

Studia przygotowują również do podjęcia pracy w różnego rodzaju organizacjach, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży itp. oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: teorii organizacji oraz zarządzania; zakładania własnej działalności gospodarczej; kierowania zespołami ludzi, realizowania funkcji personalnej, marketingu personalnego; komunikacji w organizacji; budowania struktury organizacji; podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa; zarządzania marketingowego i badań marketingowych oraz promocji i reklamy; bezpieczeństwa publicznego; zarządzania projektami; kompetencji menedżerskich i roli kierownika w organizacji; zachowań organizacyjnych i kultury organizacji; prawa pracy i ochrony własności intelektualnej; etyki; zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu; matematyki, statystyki i ekonometrii.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie zarządzania uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej,
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin, miejsce odbywania praktyk zawodowych wybierane jest pod kątem możliwości zastosowania zdobytej kierunkowej wiedzy teoretycznej w warunkach praktyki gospodarczej oraz indywidualnego doskonalenia zawodowego w zakresie obejmującym szczególne zainteresowania studenta. Praktyki realizowane są w firmach sektora MSP, bankach , biurach rachunkowych, Urzędach Skarbowych, Urzędach Administracji Publicznej. Od roku 2016r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność organizacyjną: Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL; Studenckie Koło Innowacji – Transferu wiedzy do biznesu.

Staże:

Do studentów III roku skierowane są specjalne programy, w których mogą oni odbyć certyfikowane szkolenia i staże: Aktywny student, aktywny absolwent. Szkolenia certyfikowane można też odbyć jako członek Studenckiego Koła Przedsiębiorczości.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu:

 • teorii organizacji i zarządzania
 • zakładania własnej działalności gospodarczej
 • kierowania zespołami ludzi i realizowania funkcji personalnej
 • budowania struktury organizacji
 • podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa
 • zarządzania marketingowego, badań marketingowych oraz promocji i reklamy
 • bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzania projektami
 • kompetencji menedżerskich i roli kierownika w organizacji
 • zachowań organizacyjnych i kultury organizacji
 • prawa pracy i ochrony własności intelektualnej

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • potrafi wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i Internet w zakresie autoprezentacji
 • potrafi przedstawić i uargumentować własną opinię dotyczącą problemów związanych z zarządzaniem
 • potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane rozwiązania
 • potrafi przedstawić wypracowane przez grupę stanowisko dotyczące zagadnień z dziedziny zarządzania

 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień związanych z tematyką organizacji i zarządzania
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych
 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje w obszarze językowe rozwijane są poprzez:

 • uczestnictwo w lektoratach języka nowożytnego,
 • uczestnictwo w fakultatywnych wykładach w języku angielskim: strategic planning, organizational culture management, corporate social responsibility

 • umiejętność wykorzystania programów pakietu Microsoft Office
 • potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i Internet w zakresie autoprezentacji
 • umiejętność wykorzystania programu ERP Optima
 • umiejętność stworzenia strony internetowej

 • znajomość podstaw analizy statystycznej i ekonometrycznej
 • umiejętność zastosowania podstawowych metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych wspomagających proces zarządzania
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania organizacją w oparciu o analizę czynników sytuacyjnych

 • umiejętność wyboru formy prawnej działalności gospodarczej
 • umiejętność wyboru przedmiotu działalności gospodarczej
 • znajomość procedury rejestracji działalności gospodarczej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych
 • umiejętność przygotowania biznesplanu
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność planowania w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • umiejętność konstruowania struktury organizacji
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi
 • znajomość źródła i metody pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.