KUL Logo

Teologia kurs B – dla świeckich

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
 • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
 • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich
 • działania w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
 • bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę humanistyczno-społeczną, znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki w Teologicznym Studium Licencjackim
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (w zakresie duchowości katolickiej, formacji pastoralno-liturgicznej)

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki katechetyczno-pedagogiczne
 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Praktyki nadobowiązkowe:

 • wolontariat w ramach wydarzeń o charakterze religijnym (rekolekcje, festiwale, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży)
 • inne praktyki oferowane przez Biuro Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Ponadto studenci mogą podjąć działalność w ramach instytucji kościelnych i pozarządowych: w Lublinie (np. Caritas, Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”, ruchy odnowy Kościoła, itp.).

Podczas studiów studenci organizują i koordynują wydarzenia o charakterze naukowym, kulturalnym i religijnym w ramach organizacji wydziałowych: Samorząd Studentów Wydziału Teologii, Koło Naukowe Teologów KUL oraz organizacji uniwersyteckich: Duszpasterstwo Akademickie, Teatr ITP, Legia Akademicka, Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL, itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z dziedzin etyki, filozofii i teologii
 • zdolność do działania na podstawie zasad etycznych
 • zdolność rozumienia i oceny nowych i rozwijających się form religijnych przekonań i praktyk
 • zdolność do stosowania wiedzy teologicznej w aktywności zawodowej i życiu społecznym

 • umiejętność prezentacji określonej wiedzy adekwatnie do poziomu odbiorców
 • umiejętność doboru odpowiednich narzędzi komunikacji wykorzystanie techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji
 • umiejętność przygotowywania konspektów dla większych zespołów katechetycznych
 • umiejętność krytycznej oceny wypowiedzi innych i formułowania wniosków z prowadzonej komunikacji
 • zdolność docenienia odmiennych punktów widzenia w wymiarze społeczno-religijnym i podjęcia z nimi dialogu
 • znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego
 • kompetencje językowe uwzględniające elementy języka teologicznego i treść tekstów teologicznych (lektorat z języka angielskiego w zakresie teologii; łacina obejmuje przede wszystkim słownictwo kościelne; greka i język hebrajski – słownictwo biblijne)

 • znajomość podstaw ekonomii i przedsiębiorczości
 • zdolność do praktycznego wyko­rzystania kompetencji zawodowych, specjalistycznych i miękkich naby­tych w ramach studiów

 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w dydaktyce i ewangelizacji
 • zdolność do prowadzenia poszukiwań, opracowania i analizowania informacji z wielu źródeł
 • zdolność do określenia, postawienia i rozwiązania problemu

 • formułowanie problemów, dobieranie źródeł, ocena, krytyczna analiza i synteza informacji związanej z teologią, w szczególności jeśli chodzi o teologiczną ocenę współczesnych zjawisk społecznych czy problemów etycznych
 • umiejętność samodzielnej pracy naukowej w zakresie nauk teologicznych (przygotowanie wystąpienia lub tekstu naukowego, udział w dyskusji naukowej)

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.