KUL Logo

Stosunki międzynarodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują:

 • do pracy zawodowej w co najmniej kilku sektorach rynku pracy, m.in. w następujących placówkach: organizacje międzynarodowe, dyplomacja, administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, media, straż graniczna, agencje celne
 • pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, analityk lub specjalista w administracji państwowej
 • specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • specjalistów zdolnych do realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera współpraca instytucjonalna Instytutu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, która umożliwia zdobycie kontaktów, realizację idei integracji społecznej, działalność wolontariacką.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studia oferują 2 specjalizacje:

 • współpraca transgraniczna
 • stosunki transatlantyckie

Dzięki dostępnym specjalizacjom absolwent nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji w zakresie analizy zjawisk obejmujących przestrzeń transatlantycką.

 • zdobycie podstawowej wiedzy nt. komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości
 • przygotowanie do prowadzenia negocjacji i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych
 • zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej

 • rozumienie na poziomie podstawowym tekstu w języku obcym oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia rozmowy w języku obcym
 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa, polityki

Wykłady fakultatywne w języku angielskim: Europe in the World, Intercultural communication.

 • znajomość podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

 • umiejętność analizowania i samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych

 • absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.