KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje badawcze  i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji (także komunikacji wewnętrznej), specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
 • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

Studia, zgodnie z ustawowymi wymogami, przygotowują również do funkcji asystenta rodziny (dot. specjalności: służby publiczne i polityka rodzinna)

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie socjologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe – 90 godz. (po II roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej
 • nadobowiązkowe: praktyki w ramach projektów badawczych przy zbieraniu i opracowywaniu danych (badania terenowe, analiza statystyczna); bogata oferta staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

Instytut Socjologii współpracuje m.in.:

 • ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska- możliwość zdobycia kontaktów, realizacji idei integracji społecznej, działalności wolontariackiej.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki czterem specjalnościom do wyboru absolwent socjologii nabywa dodatkowych

w zakresie animacji sportu rekreacyjnego i turystyki

 • Absolwenci specjalności otrzymują kompetencje umożliwiające przygotowanie kompleksowej realizacji usług w zakresie organizacji czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku, tj. usług sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz religijno-pielgrzymkowych. Dzięki pozyskanym kompetencjom potrafią urzeczywistniać sportowo-rekreacyjne i turystyczne plany uczestników aktywności fizycznej, wiedzą jak wykreować oryginalne produkty i usługi w branży sportowo-rekreacyjnej czy turystycznej. Nabywają też zdolności pozwalające budować strategie w zakresie aktywności fizycznej oraz promować formy aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych walorów/zasobów danego środowiska czy miejsca.

w zakresie służby publiczne i polityka rodzinna

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i wiedzy z zakresu polityki społecznej i rodzinnej, prawa rodzinnego oraz organizacji poszczególnych sektorów życia publicznego, absolwenci tej specjalności mają możliwość nabycia specjalistycznych kompetencji, pozwalających uczestniczyć w systemie służb publicznych poprzez kształtowanie lokalnej lub krajowej polityki publicznej. Dzięki kompetencjom diagnostycznym absolwenci właściwie rozpoznają problemy społeczne, patologie życia społecznego i rodzinnego, rozumieją trudności i potrzeby różnych grup społecznych (rodzin, osób starszych, osób wykluczonych społecznie), potrafiąc kreatywnie i fachowo rozwiązywać problemy tych środowisk.

w zakresie socjologii gospodarki i Internetu

 • Specjalność pozwala zdobyć specjalistyczne kompetencje, pozwalające wykorzystywać możliwości Internetu do działań marketingowych czy badań socjologicznych. Absolwenci nabywają umiejętności dotyczących wprowadzenia nowej marki na rynek, tworzenia i realizowania planów sprzedaży, optymalizowania stron internetowych pod kątem celów biznesowych, ale także analizowania nowych trendów na rynku, budowania strategii marketingowych, gromadzenia i analizowania danych pierwotnych i wtórnych znajdujących się w Internecie.

w zakresie społeczności lokalne i animacja kultury

 • Absolwenci specjalności nabywają szereg niezbędnych kompetencji, pozwalających prowadzić działania animacyjne w społecznościach lokalnych (miejskich oraz wiejskich): od budowania sieci kontaktów i wymiany z jednostkami, grupami oraz instytucjami (mapowanie), przez pozyskiwanie funduszy na realizację określonych działań (fundraising) oraz organizowanie kampanii czy platform inicjatyw obywatelskich i partnerstw lokalnych, po umiejętność właściwego wykorzystywania potencjału twórczego jednostek i grup, umożliwiającego przekształcanie go w konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych, zna zasady przeprowadzania mediacji, ale i konsultacji społecznych
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

 • absolwent zna słownictwa charakterystyczne dla zagadnień społecznych, analiz statystycznych i teorii socjologicznych. Studia umożliwiają także rozwijanie zdolności posługiwania się językiem obcym w ramach lektoratów i wykładów fakultatywnych w języku angielskim jak np. New trends in sociology; Sociology in Europe; Sociological Language and Imagination

 • absolwent zna i potrafi wykorzystać programy komputerowe [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych, a także analizy danych jakościowych jak tekst czy obrazNajlepsi uczestnicy certyfikowanych zajęć „Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych” zdobywają certyfikaty SPSS Technology Expert (Junior i/lub Senior) wystawiane przez firmę Predictive Solutions (właściciela marki SPSS)

 • absolwent zna i potrafi wykorzystywać metody i techniki jakościowe oraz ilościowe w badaniach socjologicznych, marketingowych czy analityce internetowej

 • absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne, realizujące strategie marketingowe, prowadzących mediacje lub doradztwo personalne

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.