KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
 • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

Posiada również przygotowanie do pracy asystenta rodziny.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie socjologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Plan studiów_Socjologia I stopień lata 2017-2020


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:praktyki zawodowe – 90 godz. (po II roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Instytut Socjologii współpracuję m.in.:

 • ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska- możliwość zdobycia kontaktów, realizacji idei integracji społecznej, działalności wolontariackiej.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • socjologia oferuje cztery specjalności:
  • służby publiczne i polityka rodzinna: absolwent zna działalność najważniejszych instytucji polityki publicznej, krajowych i europejskich oraz posiada przygotowanie do współpracy z tymi jednostkami
  • animacja sportu rekreacyjnego i turystyki: absolwent przygotowany jest do kompleksowej realizacji usług w zakresie organizacji czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku;
  • socjologia gospodarki i Internetu: absolwent umie wykorzystywać możliwości Internetu do działań marketingowych, badań socjologicznych, umie wprowadzić nową markę na rynek, wie jak tworzyć i realizować plany sprzedaży
  • społeczności lokalne i animacja kultury: absolwent posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury lokalnej (miejskiej oraz wiejskiej)

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, analiz statystycznych i teorii socjologicznych. Wykłady fakultatywne w języku angielskim: New trends in sociology; Sociology in Europe

 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych

 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metod i technik jakościowych oraz ilościowych w badaniach socjologicznych

 • absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne, realizujące strategie marketingowe, prowadzących mediacje lub doradztwo personalne

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.