KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje badawcze  i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji (także komunikacji wewnętrznej), specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
 • po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy jako specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

Studia, zgodnie z ustawowymi wymogami, przygotowują również do funkcji asystenta rodziny (dot. specjalności: służby publiczne i polityka rodzinna).

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie socjologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe – 90 godz. (3 pkt. ECTS).

Student może odbyć praktyki w różnych instytucjach i organizacjach, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia. Regulamin praktyk na kierunku socjologia zakłada praktyki w: 1) instytucjach i agencjach badawczych, lub ośrodkach badań opinii publicznej; 2) firmach branży IT; 3) lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach medialnych; instytucjach kulturalnych; firmach szkoleniowych, firmach consultingowych, agencjach reklamowych; 4) instytucjach administracji państwowej i samorządowej; placówkach oświatowych/ instytucjach pozarządowych działających w sektorze usług społecznych; organizacjach pożytku publicznego, w tym podmiotach ekonomii społecznej; 5) krajowych i europejskich instytucjach o charakterze pomocowym i opiekuńczym, a także w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej; 6) dużych i średnich przedsiębiorstwach, przede wszystkim w działach public relations, które są odpowiedzialne za kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem społecznym.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk w instytucjach, z którymi Instytut Socjologii współpracuje w tym zakresie. Są to m.in. Urząd Statystyczny w Lublinie,Urząd Miasta Lublin, Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL, Urząd Gminy Jabłonna Gmina Jabłonna, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Urząd Statystyczny w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia, Caritas Archidiecezji Lubelskiej,Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Eko-Mar, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci  mają możliwość odbycia praktyki nadobowiązkowej zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy. Organizacją praktyk nadobowiązkowych zajmuje się Biuro Karier KUL.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent potrafi dostrzec i zidentyfikować w otaczającej rzeczywistości społecznej przemiany, zjawiska, potrzeby i problemy.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne, posiada wiedzą jak dokonać analizy danych oraz zaprezentować ich wyniki.

Dzięki zdobytym kompetencjom absolwent potrafi wyjaśnić ludzkie zachowania w grupie, preferencje polityczne, wybory konsumenckie, podejmowane aktywności, sposoby komunikacji, przyjmowane tożsamości. Absolwent rozumie współczesne procesy społeczne oraz wpływ nowoczesnych technologii i mediów na funkcjonowanie społeczeństwa, ale także ma świadomość znaczenia więzi społecznych, wartości oraz religii w życiu społecznym.

Dzięki trzem specjalnościom do wyboru absolwent socjologii nabywa specjalistyczne kompetencje:

w zakresie służby publiczne i polityka rodzinna

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów i wiedzy z zakresu polityki społecznej i rodzinnej, prawa rodzinnego oraz organizacji poszczególnych sektorów życia publicznego, absolwenci tej specjalności mają możliwość nabycia specjalistycznych kompetencji, pozwalających uczestniczyć w systemie służb publicznych poprzez kształtowanie lokalnej lub krajowej polityki publicznej. Dzięki kompetencjom diagnostycznym absolwenci właściwie rozpoznają problemy społeczne, patologie życia społecznego i rodzinnego, rozumieją trudności i potrzeby różnych grup społecznych (rodzin, osób starszych, osób wykluczonych społecznie), potrafiąc kreatywnie i fachowo rozwiązywać problemy tych środowisk.

w zakresie socjologii gospodarki i Internetu

 • Specjalność pozwala zdobyć specjalistyczne kompetencje, pozwalające wykorzystywać możliwości Internetu do działań marketingowych czy badań socjologicznych. Absolwenci nabywają umiejętności dotyczących wprowadzenia nowej marki na rynek, tworzenia i realizowania planów sprzedaży, optymalizowania stron internetowych pod kątem celów biznesowych, ale także analizowania nowych trendów na rynku, budowania strategii marketingowych, gromadzenia i analizowania danych pierwotnych i wtórnych znajdujących się w Internecie.

w zakresie społeczności lokalne i animacja kultury

 • Absolwenci specjalności nabywają szereg niezbędnych kompetencji, pozwalających prowadzić działania animacyjne w społecznościach lokalnych (miejskich oraz wiejskich): od budowania sieci kontaktów i wymiany z jednostkami, grupami oraz instytucjami (mapowanie), przez pozyskiwanie funduszy na realizację określonych działań (fundraising) oraz organizowanie kampanii czy platform inicjatyw obywatelskich i partnerstw lokalnych, po umiejętność właściwego wykorzystywania potencjału twórczego jednostek i grup, umożliwiającego przekształcanie go w konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnego.

 • kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • umiejętności w zakresie autoprezentacji (także z wykorzystywaniem mediów społecznych)
 • kompetencje w zakresie uczestnictwa w dialogu publicznym
 • umiejętności w zakresie prowadzania mediacji i konsultacji społecznych
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • umiejętność planowania oraz pracy w zespole

 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju podmiotów i organizacji prowadzących badania społeczne, realizujących strategie marketingowe, prowadzących mediacje lub doradztwo personalne (dyscyplina współpracuje ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji)
 • umiejętność wykorzystania technologii informatycznych do rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi zasobami pieniężnymi oraz planowania określonych przedsięwzięć inwestycyjnych

 • kompetencje w zakresie analizy danych pochodzących z badań jakościowych i ilościowych
 • umiejętność wykorzystania programów komputerowych (np. IBM SPSS Statistics) do prowadzenia analiz statystycznych (najlepsi uczestnicy certyfikowanych zajęć zdobywają certyfikaty SPSS Technology Expert wystawiane przez firmę Predictive Solutions)
 • umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

 • znajomość metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach społecznych; umiejętność budowania narzędzi pomiarowych do badań jakościowych i ilościowych
 • umiejętność planowania i przeprowadzania rynkowych projektów badawczych w oparciu o jakościowe i ilościowe metody badań społecznych
 • znajomość zasad tworzenia raportów z badań i prezentacji wyników
 • umiejętność formułowania problemów społecznych oraz doboru adekwatnych źródeł informacji

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, fizyka. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.